„Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw”

 • Program

  Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

  Oś priorytetowa

  OP 4. Kształcenie zawodowe

  Działanie

  4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie
  o profilu praktycznym

  Nazwa projektu:

  „Rozbudowa i przebudowa budynku "Chemia C" Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej dla potrzeb kształcenia kadr dla rozwoju technologii ekoefektywnych w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw”

  Nr umowy:

  RPPM.04.02.00-22-0001-16-00

  Wartość projektu:

  9 990 000,00 PLN

  Termin realizacji projektu:

  01/01/2017-30/09/2018

  Opis Projektu

  Projekt jest ukierunkowany na poprawę jakości kształcenia oraz dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb przedsiębiorstw działających w branży elektroenergetyki, energetyki, technologii chemicznej i przetwórstwa chemicznego (w tym paliw), poprzez utworzenie kierunku studiów II stopnia o profilu praktycznym pn. Inżynieria i Ekoefoektywne Technologie Nośników Energii.

  Przedsięwzięcie realizowane na potrzeby Inteligentnej Specjalizacji Pomorza z obszaru Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie i obejmie:

  • rozbudowę i przebudowę istniejących obiektów, służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym laboratoriów dydaktycznych, pracowni praktycznych i komputerowych oraz bibliotek, wraz z niezbędnym zagospodarowaniem otoczenia;

  • wyposażenie i doposażenie istniejących obiektów, służących prowadzeniu działalności dydaktycznej, w tym laboratoriów dydaktycznych.

   

  Zakres planowanej inwestycji obejmuje:

   

  wybudowanie/przebudowanie i wyposażenie projektowanych pomieszczeń w standardzie "pod klucz": wszystkie pomieszczenia dydaktyczne zostaną wyposażone w stoły i krzesła, w audytorium zamontowane zostaną tablice i wyposażenie multimedialne w postaci rzutników, tablicy multimedialnej i

  systemu nagłośnienia sali ze zintegrowanym z oświetleniem i zaciemnieniem systemem sterowania, laboratoria zostaną wyposażone w digestoria, a zaplecze sanitarne w komplet urządzeń, niezbędnych do jego uruchomienia i funkcjonowania. Budynek zostanie wyposażony w dźwig osobowy, co

  umożliwi korzystanie z sal osobom z niepełnosprawnością ruchową.

   

  Przeznaczenie pomieszczeń:

   

  • Audytorium na 135 osób - sala wykładowa z wyposażeniem multimedialnym, magazyn Audytorium,
  • Laboratorium Technologii Przetwarzania Nośników Energii z instalacjami w skali ćwierć- i półtechnicznej,
  • Laboratorium Badania Powierzchni Materiałów - 2 sale z wejściem z korytarza i oświetleniem naturalnym:
  • Laboratorium 1. (39 m2) - pracownia do zajęć laboratoryjnych z przedmiotów: Technologie Zabezpieczeń Przeciwkorozyjnych (badania powłok, czynności inspektorskie) i Galwanotechnika (otrzymywanie i badanie powłok metalowych, testy normowe);
  • Laboratorium 2. (67 m2) - pracownia do badań korozyjnych typu elektrochemicznego i korozji metali lub stopów oraz pracownia przygotowawcza z ustawionymi będą stałe przyrządami (wagi, destylarka wody, przyrządy odrywowe, itp.) i wydzielonym miejscem do przygotowania roztworów i pracy z niebezpiecznymi substancjami i do realizacji części eksperymentalnych prac dyplomowych.
  • Laboratorium Biologii Molekularnej o pow. 50 m2 na parterze w części projektowanej; w zakresie zagadnień: Mikrobiologia Ogólna, Mikrobiologia Przemysłowa, Biologia Molekularna, Inżynieria podstawowa, Inżynieria II, Diagnostyka Molekularna, Techniki Amplifikacji,
  • Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii o powierzchni 36 m2 na parterze budynku w następującym zakresie tematycznym: badanie zasobów, możliwości pozyskania, konwersji, magazynowania i transportu energii ze źródeł odnawialnych, możliwości odzyskiwania energii odpadowej w procesach przemysłowych i sposoby jej zagospodarowania, opracowanie procesów technologicznych recyklingu materiałowego.
  • miejsca pracy własnej studentów,
  • bar studencki na 70 miejsc, zaplecze kuchenne (w części istniejącej budynku Chemia C),
  • szatnia na 135 osób,
  • powierzchnia ogólnodostępna (hol, toalety, komunikacja),
  • pomieszczenia administracyjne, pow. 46 m2,
  • niezadaszone wyjście na taras otwarty.

  Projektowany układ nowego obiektu oraz jego lokalizacja poprawią walory przestrzenne, architektoniczne i sytuacyjne zespołu istniejącego.