Nabór na płatny staż

 • Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni
   

  ogłasza nabór na płatny staż
   

  realizowany w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą
  „Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów”

   

  Miejsce odbywania stażu:

  Działa Gospodarki Odpadami w Komunalnym Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” ul. Konwaliowa 1 w Gdyni.

  Czas odbywania stażu:

  W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Gdańsku staż trwałby od 6 do 12 miesięcy począwszy od 01. stycznia 2018 roku.

  Oferta adresowana jest do osób które:

  a) w wyniku ukończenia studiów stacjonarnych uzyskały tytuł zawodowy inżyniera, magistra lub magistra inżyniera,

  b) po ukończeniu studiów nie podjęły zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku związanym z ochroną środowiska lub gospodarką wodną, ani nie prowadziły działalności gospodarczej w tym zakresie,

  c) w dniu zatrudnienia nie ukończyły 30 roku życia,

  d) przez okres zatrudnienia objęty dofinansowaniem z Funduszu nie podejmą dodatkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

  e) nie są objęte jakąkolwiek inną pomocą ze środków przeznaczonych na likwidację bezrobocia.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1)    kwestionariusz osobowy dla kandydata na pracownika Związku – do pobrania w Biurze Związku przy ul. Konwaliowej 1 w Gdyni lub ze strony internetowej Związku www.kzg.pl,

  2)    list motywacyjny i CV – prosimy o zawarcie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
  Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)” oraz o podanie numeru telefonu w celu kontaktu,

  3)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

  4)    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, wykształcenie, kopie świadectw pracy, opinii z poprzednich miejsc zatrudnienia.
   

  Dokumenty należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
  do dnia 27.09.2017 r. do Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”, ul. Konwaliowa 1, 81-651 Gdynia, e-mail: sekretariat@kzg.pl

   

  Inne informacje:
  Uczestnicy, którzy po ocenie formalnej zgłoszenia, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, otrzymają zawiadomienie telefoniczne, pocztą e-mailową lub pisemne o miejscu i terminie tej rozmowy. Osobą właściwą do udzielania wszelkich dodatkowych informacji uczestnikom naboru jest p. Renata Czarnecka tel. (58) 624-66-11, e-mail: dgo@kzg.pl