Nasi Absolwenci Nasi Absolwenci

Brzozowska Justyna

mgr inż. Justyna Brzozowskatechnolog RDI w firmie Tikkurila Polska SA, absolwentka kierunku Biotechnologia I stopień, inżynierii materiałowej – specjalizacja inżynieria korozyjna II stopień rocznik 2014.


Cierniewski Henryk

Henryk Marian CierniewskiHenryk Marian Cierniewski

Absolwent kierunku Technologia Organiczna, specjalizacja Technologia Drewna. Tytuł magistra-inżyniera uzyskany w 1959 roku, a tytuł pracy brzmiał „Porównanie metod oznaczenia ligniny w torfach”. Wśród kolegów na roku był m.in. prof. Adolf Balas. Obecnie emeryt po długoletniej pracy w Zakładach Azotowych (obecnie Grupa Azoty w Tarnowie).


Fagiewicz Robert

mgr inż. Robert Fagiewiczabsolwent kierunku EP&M, rocznik 2015; dalsza edukacja: 2015-2017 studia II stopnia: Advanced Spectroscopy in Chemistry, Université Lille 1 - Sciences et Technologies (France) and Università di Bologna (Italy), a następnie studia III stopnia: Institut de Génétique et Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC), Strasbourg (France).


Fedorowicz Joanna

mgr inż Joanna Fedorowiczabsolwentka kierunku Biotechnologia, rocznik 2014, aktualnie w trakcie studiów doktoranckich w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej GUMed.


Gorczyca Grzegorz

dr inż. Grzegorz GorczycaAbsolwent kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia leków, rocznik 2009. Tytuł naukowy doktor nauk chemicznych uzyskany w 2016 roku na Wydziale Chemicznym PG, obecnie na stanowisku dyrektora ds. Badań i Rozwoju w firmie AG medica, która zajmuje się m.in. produkcją preparatu CHITOZAN NATURALNY SUN na bazie licencji udzielonej przez Politechnikę Gdańską.


Grabowska (Szymańska) Iwona Ewa

dr hab. Iwona Ewa Grabowska (Szymańska)Pracownik Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
w Olsztynie, absolwentka biotechnologii 1998, tytuł doktora nauk chemicznych uzyskany w 2004 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a w 2016 stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia.

Zainteresowania naukowe: opracowanie nowej generacji bioczujników elektrochemicznych przeznaczonych do oznaczania DNA, peptydów, białek i innych substancji biologicznie aktywnych. W 2017 roku otrzymała finansowanie projektu pt. „Koniugaty przeciwciało-znacznik redoks jako platforma do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania lipoprotein niskiej gęstości (LDL) oraz utlenionych lipoprotein niskiej gęstości (oxLDL)” w ramach konkursu OPUS 13.


Talbierz Szymon

dr inż. Szymon TalbierzPrezes Zarządu firmy Svanvid Sp. z o.o., absolwent kierunku Biotechnologia rocznik 2011, a w wolnym czasie miłośnik triathlonu, zainteresowany dalszym rozwojem osobistym.