Dział Ekonomiczno-Finansowy | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Do zakresu działania Działu ekonomiczno-finansowego należy m.in.:

 1. prowadzenie bieżącej kontroli stanu finansów wydziału;
 2. przygotowanie projektu: planu rzeczowo - finansowego wydziału i opracowywanie rocznych planów finansowych dla wszystkich typów działalności wydziału;
 3. przygotowanie opracowań i analiz z wykorzystania środków finansowych przydzielanych wydziałowi z budżetu i innych źródeł;
 4. współpraca z kwesturą uczelni w zakresie prawidłowości gospodarki środkami finansowymi, ewidencji rozliczeń kosztów, składników majątkowych itp., uzgodnienia w zakresie obiegu dokumentacji finansowej;
 5. zabezpieczanie i archiwizowanie dokumentacji finansowej wydziału;
 6. współpraca z działem badań naukowych uczelni w zakresie planowania, organizacji i finansowania badań naukowych;
 7. prowadzenie ewidencji i rozliczanie projektów badawczych, umów zawartych z przemysłem oraz pozostałych działalności prowadzonych na Wydziale Chemicznym oraz kontrola prawidłowości dokumentów;
 8. przyjmowanie i sprawdzanie dokumentacji dotyczącej obrotu materiałów;
 9. sporządzanie okresowych sprawozdań przewidzianych obowiązującymi przepisami i potrzebami wewnętrznymi;
 10. sporządzanie dokumentów stanowiących dla działu płac uczelni podstawę do sporządzania list wynagrodzeń, podwyższonego wynagrodzenia, prac zleconych i innych należności dla pracowników wydziału i doktorantów;
 11. współpraca z jednostkami organizacyjnymi wydziału w zakresie gospodarki finansowej wydziału;
 12. prowadzenie ewidencji i rozliczanie wyjazdów służbowych pracowników i studentów wydziału;
 13. przygotowanie umów o dzierżawę lokali i sprzętu (do akceptacji przez dziekana);
 14. prowadzenie księgowości dochodów własnych i bieżąca ich kontrola;
 15. akceptacja wszystkich dokumentów finansowych dotyczących działalności finansowej wydziału;
 16. gospodarka kosztami pośrednimi, określanie wysokości narzutów dla poszczególnych katedr i innych jednostek organizacyjnych wydziału oraz bieżąca ich kontrola;
 17. śledzenie przepisów z zakresu gospodarki finansowej i odpowiedzialność za ich przestrzeganie;
 18. wykonywanie innych poleceń kierownictwa wydziału.

(źródło: Regulamin organizacyjny)