Aktualności Aktualności

JAROSŁAW CHOJNACKI PROFESOREM TYTULARNYM

Dnia 25.10.2019 Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Jarosławowi Adamowi Chojnackiemu tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych. Odbiór nominacji odbył się w Pałacu Prezydenckim 12 grudnia 2020, co obrazuje zdjęcie prezentowane obok. Nadanie tytułu zbiegło się w czasie z podpisaniem przez Prezydenta analogicznego aktu dla Anny Dołęgi, o czym będziemy informować wkrótce.

Prof. dr hab. inż. Jarosław A. Chojnacki jest zatrudniony w Katedrze Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Jest absolwentem Technikum Chemicznego im I. Łukasiewicza w Bydgoszczy a jego wczesne zainteresowania chemią skłoniły go do uczestnictwa w Olimpiadach Chemicznych, których był raz wyróżnionym a raz laureatem na szczeblu centralnym (lata 1978 i 1980). Następnie ukończył studia na Wydziale Chemicznym PG gdzie pracuje od 1986 r. Obecnie będąc członkiem Polskiego Towarzystwa Krystalograficznego (od 2009 w składzie Zarządu) sam uczestniczy w organizacji Ogólnopolskich Olimpiad Krystalograficznych a jego podopieczni zdobywają laury na forum krajowym. W pracy naukowej zajmował się głównie związkami krzemosiarkowymi, a po roku 2002 rentgenowską analizą strukturalną. Stopnie naukowe dr i dr hab. nauk chemicznych w zakresie chemii Rada Wydziału Chemicznego PG przyznała mu odpowiednio w 1998 i 2010 roku. Jest współautorem 116 artykułów naukowych z listy JCR (marzec 2020), w których opublikował ponad 180 struktur nowych związków chemicznych. Do jego osiągnięć zaliczyć można również utworzenie kompetentnego, zauważanego w skali krajowej oraz międzynarodowej, ośrodka badań krystalograficznych w Katedrze Chemii Nieorganicznej PG. Jako specjalista w dziedzinie badań strukturalnych wykonuje je dla szeregu zespołów badawczych nie tylko na rodzimym Wydziale Chemicznym, ale między innymi dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dla UMK w Toruniu, dla uczelni z Brazylii (UFPE, Recife; UFRN, Natal). Od strony naukowej wniósł istotny wkład w rozwój chemii związków krzemosiarkowych, inżynierii kryształu oraz hybrydowych nieorganiczno - organicznych struktur periodycznych.

Serdecznie gratulujemy!

Foto: KPRP