Aktualności Aktualności

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską, magisterską z zakresu tworzyw sztucznych

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych ogłasza konkurs z zakresu tworzyw sztucznych. Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach: www.pzpts.pl

Termin nadsyłania prac upływa z dniem  30 września  2018 r.

Nagroda w konkursie  –  5 000 złotych.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 15 grudnia  2018 r.

Formularz zgłoszenia zajdziecie w  Regulaminie. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

  1. jednostronne streszczenie pracy;
  2. potwierdzenie obrony pracy lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, uzyskaniu dyplomu magistra wydane przez uczelnię (Sekretariat studiów lub Dziekanat),
  3. 0pinię promotora lub recenzenta i ich pisemną zgodę na wykorzystanie opinii lub recenzji w Konkursie.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres: office@tworzywa.org.pl, a oryginał formularza  na adres:
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, 00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3.

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu można uzyskać w biurze:
tel.603 626 656; e-mail :office@tworzywa.org.pl 

Promujemy nowatorskie rozwiązania dla tworzyw sztucznych;
Promujemy nowatorskie technologie i organizację procesu przetwórstwa tworzyw sztucznych;
Upowszechniamy wiedzę na temat tworzyw sztucznych.
Staramy się rozwijać zainteresowania młodzieży akademickiej problematyką wykorzystania tworzyw sztucznych.

Załączone pliki