Aktualności Aktualności

Nasze sukcesy w konkursach OPUS 15 i PRELUDIUM 15

W piętnastej edycji konkursów NCN – OPUS i PRELUDIUM do finansowania zakwalifikowane zostały następujące nasze projekty:

Konkurs OPUS 15:

  1. Pojekt zatytułowany: Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metabolomiczna mleka kobiecego. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, Katedra Chemii Analitycznej; kwota dofinansowania: 1 167 400 PLN (Panel NZ

    Głównym celem projektu jest długofalowe monitorowanie i określenie trendów zmian w składzie mleka  kobiecego na poziomie molekularnym, tj. zawartości metabolitów w mleku kobiecym w dwuletnim okresie  laktacji począwszy od porodu. Ocena zmian zawartości metabolitów w całym okresie laktacji będzie  obejmowała związki polarne, (aminokwasy, nukleotydy, oligosacharydy ludzkiego mleka  - HMO oraz hydrofobowe lipidy. Cel badań zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie wysokosprawnej  chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas o wysokiej rozdzielczości. Projekt został przygotowany przez zespół Agata Kot-Wasik, Weronika Hewelt-Belka i Dorota Garwolińska.

  2. Projekt zatytułowany: Charakterystyka metabolomiczna i genetyczna szczepów E. coli wywołujących urosepsę. Kierownik projektu: prof. dr hab. Michał Markuszewski z Zakładu Biofarmacji i Farmakokinetyki GUMed realizowany wspólnie z partnerem z Politechniki Gdańskiej - dr hab. inż. Beatą Krawczyk; kwota dofinansowania: 1 872 000  (Panel NZ7).

    W planowanym projekcie będą przeprowadzone szczegółowe badania  genetyczne oraz metabolomiczne bakterii E. coli w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej  patomechanizmu występowania urosepsy wywołanej przez tę bakterię. Przeprowadzona zostanie  również ocena czynników genetycznych oraz metabolicznych wpływających na rozwój urosepsy z  uwzględnieniem analizy dodatkowych badań biochemicznych pacjentów. Wyizolowane od pacjentów szczepy bakterii będą poddane  badaniom genetycznym pod  kątem oceny ich stopnia zjadliwości oraz potencjalnych czynników na nie wpływających - ten etap będzie przeprowadzony przez zespół badawczy z  Katedry Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Politechniki Gdańskiej.

Konkurs PRELUDIUM 15

Projekt zatytułowany: Wpływ nowych bio-polioli o różnej masie cząsteczkowej na budowę chemiczną, morfologię i wybrane właściwości poliuretanów syntezowanych bez udziału diizocyjanianów. Autor projektu: mgr inż. Kamila Elżbieta Błażek, Katedra Technologii Polimerów, kwota dofinansowania: 65 520 PLN (Panel ST8)

Projekt zatytułowany: Wpływ struktury inicjatorów nadtlenkowych na mechanizm oraz efektywność dynamicznego sieciowania biodegradowalnych poliestrów alifatycznych oraz ich mieszanin. Autor projektu: mgr inż. Marta Urszula Przybysz, Katedra Technologii Polimerów, kwota dofinansowania: 139 220 PLN (Panel  ST8)

Autorom projektów gratulujemy gorąco.

Więcej informacji o wynikach konkursów i projektach dostępne na stronie internetowej NCN.