Aktualności Aktualności

Nominacja profesorska dla dr hab. inż. Elżbiety Luboch

Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Pani Elżbiecie Luboch tytuł naukowy profesora nauk chemicznych, czego konsekwencją była niedawna uroczystość jej wręczenia, a następnie zgodnie ze świetną tradycją naszego Wydziału – 18 kwietnia br. spotkanie zwane „tortem profesorskim”.

Pani profesor (z d. Maliszewska) studiowała w latach 1968-1973. Ukończyła kierunek Technologia Chemiczna, specjalność Technologia Lekkiej Syntezy Organicznej, pracą dyplomową pt. „Synteza i właściwości izomerycznych pochodnych kwasu b-hydroksyasparaginowego” pod kierunkiem dr inż. Jana F. Biernata. Pod jego też kierunkiem (ale już doc. dr hab. inż.) wykonała pracę doktorską pt. „Synteza i właściwości pirazolidów kwasów karboksylowych”, obronioną (z wyróżnieniem) 23 lutego 1983. Od 1 X 1983 została st. asystentem w Zakładzie Chemii Ogólnej, a od 1 X 1984 adiunktem tamże. W 1991 roku razem z ZChO przeszła do Katedry Technologii Chemicznej. Od 1983 roku podjęła nową tematykę badawczą – dotyczącą syntezy i badania właściwości eterów koronowych i innych związków makrocyklicznych, tym samym w nowo tworzącą się dziedzinę – Chemię Supramolekularną. Syntezowała, a potem charakteryzowała m.in. właściwości jonoforowe otrzymanych nowych pochodnych eterów koronowych, wchodząc też w zagadnienia potencjometrii. W okresie X 1986- X 1987 przebywała na rocznym stażu (jako postdoctoral fellow) w Dept. of Chemistry, Texas Tech University, Lubbock, Texas, USA (pracownia prof. R.A. Bartscha). Przez Teksańczyków była zresztą określana jako dr Lubbock.

Podsumowaniem wieloletnich prac pani profesor było wydanie przez Wydawnictwo PG, Zeszytu Naukowego CHEMIA 54 pt. „Materiały sensorowe o makrocyklicznej budowie. Synteza benzokoron oraz azobenzokoron. Zależność: struktura a właściwości jonoforowe.”, stanowiącego jej pracę habilitacyjną. 10 X 2007 uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego (nauki chemiczne/chemia) nadany przez RW WCh PG. Po podziale KTCh w 2013 roku przeszła do Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych, a w roku 2014 została jej kierownikiem. Nadal pracuje w zakresie chemii supramolekularnej, zwłaszcza nad czujnikami chemicznymi stosowanymi w medycynie. Prowadziła także prace zlecone przez przemysł, głównie Zakł. Farmac. POLPHARMA SA. Jest autorką 94 publikacji (w tym 83 w czasopismach z listy JCR, IF=151), 102 doniesień na konferencjach zagranicznych i krajowych, 5 patentów oraz 27 opracowań dla przemysłu (niepublikowanych). Liczba cytowań: 1069; bez autocytowań: 722, Index Hirscha 19. Wypromowała 3 doktorów (4. „w drodze”). Pracowała nad utworzeniem Międzywydziałowego Kierunku Studiów Inżynieria Biomedyczna i jest kierownikiem specjalności Chemia w medycynie. Odznaczona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem KEN i Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę. Prywatnie: mężatka (Zdzisław), syn (Piotr). Główne zainteresowania związane są z planowanymi niegdyś, konkurencyjnymi kierunkami studiów z którymi wygrały studia chemiczne, tj. z psychologią i farmakologią.

 

Zdjęcie nr 1 – mgr inż. Krzysztof Krzempek, zdjęcia nr 2 i 3 – kolekcja prywatna, zdjęcie nr 4 – kancelaria Prezydenta RP.

Biogram w pełnej wersji można znaleźć tutaj.

Galeria zdjęć