Aktualności Aktualności

Nowy konkurs międzynarodowy CEUS-UNISONO

Do rozdysponowania wśród polskich zespołów naukowych, które złożą wniosek do końca 2020 r., jest 20 mln złotych.

CEUS-UNISONO to konkurs organizowany w ramach programu CEUS we współpracy wielostronnej z zagranicznymi instytucjami partnerskimi z Austrii (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, FWF), Czech ( Grantová agentura České Republiky, GAČR) oraz Słowenii ( Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS). Projekty zgłaszane do konkursu muszą spełniać kryterium badań podstawowych i obejmować badania zaplanowane do realizacji we współpracy dwu- lub trójstronnej przez zespoły badawcze z krajów uczestniczących w programie CEUS. Badania mogą dotyczyć wszystkich dyscyplin naukowych, a okres ich realizacji może wynosić 24 lub 36 miesięcy, w przypadku współpracy za Austrią – również 48 miesięcy. Realizacja pierwszych projektów rozpocznie się na początku 2021 r.

Konkurs przeprowadzany będzie w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP). Rolę agencji odpowiedzialnej za przeprowadzenie oceny merytorycznej złożonych wniosków w obrębie swojego konkursu krajowego będzie pełnić FWF, GAČR lub ARRS, a od września 2020 r. – w ramach konkursu OPUS – także NCN. Dzięki zastosowaniu tej procedury możliwe będzie złożenie wniosku o finansowanie międzynarodowego projektu badawczego i przeprowadzenie jego oceny merytorycznej tylko w jednej agencji, w ramach standardowego konkursu krajowego oferowanego przez tę agencję, a następnie wsparcie projektu przez pozostałe instytucje w oparciu o wyniki tej oceny.

Szczegóły można znaleźć pod adresem:
https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-02-24-ogloszenie-ceus-unisono

Zachęcamy do zapoznania się z konkursem i oczywiście do podejmowania konkretnych działań.

Janusz Datta