Aktualności Aktualności

Oferta pracy/stypendium dla Studenta albo Doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS

Nazwa stanowiska: Doktorant/stypendysta

Wymagania:

Kandydat musi być studentem II-go roku studiów magisterskich z gotowością obrony pracy magisterskiej przed zakończeniem rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 (rekrutacja odbywa się w okresie 3-14 września 2018) albo mieć ukończone studia magisterskie z zakresu technologii chemicznej, inżynierii chemicznej albo kierunków pokrewnych związanych z chemią albo

Kandydat powinien mieć doświadczenie (np. poprzez realizację pracy magisterskiej, udział w projektach badawczych/kołach naukowych) w zakresie badań zaawansowanych procesów utleniania, oczyszczania ścieków albo analityki chemicznej.

Warunkiem otrzymania stypendium jest przyjęcie na I rok studiów doktoranckich na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej na rok akademicki 2018/2019.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki” wprowadzonym Uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

 

Opis zadań:

Realizacja badań przemian związków chemicznych w warunkach kawitacji. Obsługa reaktorów chemicznych w skali wielkolaboratoryjnej, badania zmian zawartości wybranych związków chemicznych technikami chromatograficznymi i spektroskopowymi.

 

Termin składania ofert: 1 sierpnia 2018, 12:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia/stypendium:

Stypendium doktoranckie z projektu OPUS (2100 zł/miesiąc) na okres 3 lat. Stypendium doktoranckie dla studentów na Wydziale Chemicznym PG (ok.1400 zł/miesiąc) – oba stypendia są zwolnione z podatku. Możliwość otrzymania dodatkowych stypendiów „projakościowych” na I-szym roku SD dla części osób z listy rankingowej (dotychczasowy dorobek naukowy) oraz za dorobek naukowy w latach kolejnych.

 

Dodatkowe informacje i zgłoszenia:

kierownik projektu: dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG
Kierownik Katedry Inżynierii Chemicznej I Procesowej
Wydział Chemiczny
Politechnika Gdańska
e-mail: grzegorz.boczkaj@pg.edu.pl