Aktualności Aktualności

Oferta stypendialna dla doktoranta w ramach projektu NCN OPUS-15

OFERTA STYPENDIALNA DLA STUDENTA III STOPNIA STUDIÓW W RAMACH PROJEKTU NCN OPUS-15 pt. ” CHARAKTERYSTYKA METABOLOMICZNA I GENETYCZNA SZCZEPÓW E. COLI WYWOŁUJĄCYCH UROSEPSĘ”

 

INSTYTUCJA:

POLITECHNIKA GDAŃSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY, KATEDRA BIOTECHNOLOGII MOLEKULARNEJ I MIKROBIOLOGII

MIASTO : GDAŃSK

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 10.09.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 24.09.2019.

FORMA SKŁADANIA OFERT: osobiście/mail

SŁOWA KLUCZOWE: UROSEPSA, E. coli, CZYNNIKI WIRULENCJI, GENOTYPOWANIE, EKSPRESJA GENÓW

Od kandydata wymagane jest:

 1. posiadanie co najmniej tytułu zawodowego mgr chemii, inżynierii biomedycznej, biologii, biotechnologii lub dziedziny pokrewnej
 2. bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu diagnostyki molekularnej drobnoustrojów, mikrobiologii
 3. praktyczna znajomość technik biologii molekularnej (PCR, real-time PCR, RT-PCR, genotypowania, analizy filogenetycznej, technik elektroforetycznych)
 4. znajomość narzędzi bioinformatycznych
 5. znajomość statystycznych metod analizy danych oraz umiejętność ich stosowania
 6. znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie literatury naukowej, pisanie publikacji oraz prezentację wyników na konferencjach.
 7. studiowanie na studiach III stopnia
 8. zaangażowanie w badania naukowe, dyspozycyjność czasowa w pracy
 9. komunikatywność i umiejętność współpracy

Opis zadań

Udział w realizacji projektu badawczego pt.” CHARAKTERYSTYKA METABOLOMICZNA I GENETYCZNA SZCZEPÓW E. COLI WYWOŁUJĄCYCH UROSEPSĘ”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, konkurs OPUS-15, nr umowy projektu UMO-2018/29/B/NZ7/02489 na stanowisku doktorant-stypendysta.

Na  Politechnice Gdańskiej realizowane są badaniami genetyczne szczepów E. coli izolowane od pacjentów ze stwierdzoną sepsą, należą do nich: genotypowanie szczepów E. coli, wykrywanie czynników wirulencji oraz badanie ekspresji genów, analiza filogenetyczna i statystyczna uzyskanych danych.  

Główne zadania badawcze przewidziane dla tego stanowiska:

 1. genotypowanie szczepów E. coli ;
 2. badania genetyczne szczepów pod względem obecności wybranych genów; kodujących czynniki wirulencji z zastosowaniem techniki PCR i real-time PCR;
 3. badanie ekspresji wybranych genów;
 4. analiza bioinformatyczna otrzymanych wyników i statystyka;
 5. raportowanie otrzymanych wyników badań, przygotowanie materiałów do publikacji.

Warunki zatrudnienia:

 1. kandydat musi być doktorantem;
 2. stypendium naukowe przyznawane jest na czas realizacji określonych zadań w projekcie od momentu zawarcia  umowy stypendialnej. Maksymalny okres pobierania stypendium wynosi 12 miesięcy;
 3. wysokość środków na stypendium miesięczne wynosi 4500 PLN/stanowisko;
 4. w okresie pobierania stypendium naukowego NCN nie można pobierać wynagrodzenia ze środków NCN z tytułu umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych.

Wymagane dokumenty od Kandydatów:

 1. podanie
 2. życiorys zawierający informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych kandydata, nagrodach i wyróżnieniach wynikających z prowadzonych badań oraz o kompetencjach do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym
 3. kopia dyplomu magisterskiego
 4. zaświadczenie o studiowaniu na III stopniu studiów wraz z informacją o semestrze i czasie trwanie studiów
 5. list motywacyjny o przyznanie stypendium
 6. list referencyjny od promotora i/lub opiekuna naukowego bezpośrednio współpracującego z kandydatem (w tym opinia promotora/opiekuna naukowego realizowanej obecnie pracy doktorskiej w sprawie dyspozycyjności doktoranta przy realizacji zadania badawczego)

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli:

"Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celu i zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji."

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w Ofercie pracy jest Politechnika Gdańska z siedzibą przy ul. Narutowicza 11/12, w Gdańsku (kod pocztowy: 80-233).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: – iod@pg.edu.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a.
 4. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a w przypadku przyjęcia do pracy do ustania stosunku pracy, a następnie zostaną poddane archiwizacji i będą przechowywane przez okres 50 lat.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
 6. Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.
Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Dokumenty należy składać w Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, w sekretariacie, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Wydz. Chemiczny, Politechnika Gdańska bądź w formie elektronicznej do kierownika projektu (format PDF): beata.krawczyk@pg.edu.pl, temat e-maila: konkurs OPUS-15

W oparciu o przesłane informacje zostanie przeprowadzona weryfikacja kandydatów, zostaną oni zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną drogą mailową, w wyniku której zostanie wyłoniona osoba o właściwych kwalifikacjach.