Aktualności Aktualności

Stypendium (3500 PLN/miesiąc) dla dotoranta w ramach pracy w projekcie "Hybrid energy storage devices based on composite materials for high power application

Wymagania:

  1. Kandydat musi ukończone studia magisterskie (w dziedzinie chemii, fizyki lub inżynierii materiałowej) lub mieć zaplanowaną obronę pracy magisterskiej przed zakończeniem rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 (rekrutacja trwa od 3 do 14 września 2018). 
  2. Wiedza w zakresie chemii, elektrochemii oraz inżynierii materiałowej.
  3. Znajomość j. angielskiego (min. w stopniu średnio zaawansowanym) umożliwiająca samodzielny przegląd literatury anglojęzycznej.
  4. Zaangażowanie w pracę badawczo-naukową, umiejętność pracy w zespole, dokładność.

Wymagane dokumenty:

  1. Dyplom magistra lub oświadczenie o złożonej pracy magisterskiej i planowanej obronie.
  2. CV z informacją o swoich zainteresowaniach naukowych i osiągnięciach (nagrody, stypendia naukowe, przynależność do kół naukowych lub innych organizacji).
  3. Publikacje i listy referencyjne (jeśli są).

Warunki zatrudnienia/stypendium:

Stypendium z projektu POWROTY (3500 zł/miesiąc) na okres 20 m-cy oraz stypendium doktoranckie w wysokości około 1400 zł/miesiąc na czas trwania studiów doktoranckich (4 lata) – oba stypendia są zwolnione z podatku. Możliwość otrzymania dodatkowych stypendiów: „projakościowego” oraz Rektora PG za osiągnięcia naukowe.

Dokumnety należy przesyłac na adres:

monika.wilamowska@pg.edu.pl
w terminie do 01.08.2018

Więcej informacji o projekcie oraz ofercie na:

http://praca.pg.edu.pl/oferta/135/pl/download/