Aktualności Aktualności

Stypendium dla studenta w projekcie NCN Sonata 13

Nazwa stanowiska:

Student – stypendysta / 1 stanowisko

Dziedzina:

chemia fizyczna

Sposób wynagrodzenia:

Stypendium 1000 PLN / miesiąc

Data rozpoczęcia pracy:

01.10.2019 r.

Okres zatrudnienia:

9 miesięcy

Instytucja:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Fizycznej

Kierownik projektu:

dr inż. Piotr Bruździak

Tytuł projektu:

Wpływ właściwości wody hydratacyjnej na proces powstawania włókien amyloidowych.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonata 13, numer 2017/26/D/NZ1/00497.

Opis projektu:

Projekt ma dwa ściśle związane ze sobą cele badawcze:

1) scharakteryzowanie hydratacji peptydu K (GILQINSRW), który posiada zdolność do tworzenia struktur amyloidopodobnych in vitro, oraz hydratacji jego fragmentów i określenie, czy struktura wody hydratacyjnej jest różna od hydratacji innych białek, które nie tworzą włókien amyloidowych;

2) sprawdzenie, czy tworzenie amyloidów przez peptyd K może być przyspieszone lub zahamowane przez zmiany w otoczce hydratacyjnej tego peptydu, spowodowane obecnością wybranych osmolitów.

Zadania badawcze stypendysty:

1. Charakterystyka wody zaburzonej przez peptyd modelowy za pomocą spektroskopii FTIR oraz metody widm zaburzonych z wykorzystaniem wody półciężkiej (HDO) jako sondy właściwości wody.

2. Określenie właściwości wody zaburzonej jednocześnie przez dwa składniki roztworu: peptyd modelowy i osmolit z wykorzystaniem metody bazującej na metodzie widm różnicowych.

Badania prowadzone będą pod bezpośrednią opieką dr Anety Panuszko.

Oferujemy:

Laboratorium badawcze umożliwiające wykonanie pomiarów spektroskopowych FTIR wraz z programami niezbędnymi do analizy danych widmowych.

Oczekiwania wobec kandydatów:

1. Studenci studiów II stopnia w dziedzinie chemii, technologii chemicznej lub biotechnologii.

2. Wiedza w zakresie chemii fizycznej, spektroskopii FTIR.

3. Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu pomiarów FTIR i obsługa programów do obróbki i analizy danych widmowych.

4. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielny przegląd literatury anglojęzycznej.

5. Zaangażowanie w pracę naukowo-badawczą, umiejętność pracy w zespole, dokładność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

CV z informacją o zainteresowaniach naukowych i osiągnięciach (publikacje, udział w konferencjach naukowych, nagrody, stypendia naukowe, udział w projektach badawczych, przynależność do kół naukowych lub innych organizacji).

Adres przesyłania zgłoszeń (e-mail):

piotr.bruzdziak@pg.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń:

31.08.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

02.09.2019 r.

 

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Jednocześnie informujemy, że imię i nazwisko stypendysty zostanie upublicznione na stronie domowej Wydziału Chemicznego.