Aktualności Aktualności

Stypendium dla studenta w ramach pracy w projekcie "Hybrid energy storage devices based on composite materials for high power application".

"Stypendium (1500 PLN/miesiąc) dla studenta w ramach pracy w projekcie "Hybrid energy storage devices based on composite materials for high power application".

Projekt ma na celu wytworzenie w skali laboratoryjnej urządzenia hybrydowego do magazynowania energii opartego na materiałach kompozytowych. Będzie się ono składało z dwóch elektrod zasadniczo różniących się od siebie.  Aby osiągnąć ten cel, wdrożonych zostanie kilka zadań:

  1. Synteza materiału kompozytowego opartego na tlenowęgliku krzemu i materiałach węglowych.
  2. Synteza materiału kompozytowego opartego na polimerach przewodzących oraz nanostrukturach węglowych.
  3. Charakterystyka fizykochemiczna zsyntetyzowanych materiałów kompozytowych.
  4. Charakterystyka elektrochemiczna pojedynczych elektrod w układzie trójelektrodowym w różnych elektrolitach aprotycznych.
  5. Składanie asymetrycznych układów dwuelektrodowych w różnych konfiguracjach i pomiary elektrochemiczne.

Oczekiwania wobec kandydatów:

Studenci studiów I lub II stopnia w dziedzinie chemii, fizyki lub inżynierii materiałowej.
Znajomość j. angielskiego (min. w stopniu średnio zaawansowanym) umożliwiająca samodzielny przegląd literatury anglojęzycznej.

Wymagane dokumenty:

CV z informacją o swoich zainteresowaniach naukowych i osiągnięciach (nagrody, stypendia naukowe, przynależność do kół naukowych lub innych organizacji).

Dokumnety należy przesyłac na adres monika.wilamowska@pg.edu.pl w terminie do 18.05.2018.

Szczegółowe informacje w załączonym pliku.

Załączone pliki