Aktualności Aktualności

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019

W terminie do 15 października 2018 r. Rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Zgodnie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom, stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

  1. wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,
  2. wybitne osiągnięcia w sporcie.

Oznacza to, że przy ocenie wniosku nie jest brana pod uwagę średnia ocen, a osiągnięcia naukowe muszą być związane z odbywanymi studiami.

Dodatkowo student do wniosku musi załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

Student składa wypełniony wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w swoim dziekanacie, w terminie określonym przez dziekanat.

Wnioski o stypendium ministra powinny być dokładnie i szczegółowo wypełnione wg instrukcji zamieszczonej na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Student nie może przesłać wniosku do Ministerstwa indywidualnie. Nie może tego również uczynić w jego imieniu Dziekan ani dziekanat.

Wypełniony przez studenta wniosek, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału i podpisany przez dziekana, przesyłany jest ministrowi wyłącznie przez Rektora uczelni.

Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory wniosku dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.