Aktualności Aktualności

Szanghajski ranking

Politechnika Gdańska znalazła się w dziedzinie chemical engineering w piątej setce (miejsca 401-500) tegorocznego Akademickiego Rankingu Uniwersytetów Świata (ang.: Academic Ranking of World Universities), zwanego rankingiem szanghajskim, który jest opracowywany przez Institute of Higher Education przy Uniwersytecie Jiao Tong w Szanghaju i klasyfikuje osiągnięcia naukowe i badawcze wyższych uczelni:

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/chemical-engineering.html

Ranking bierze pod uwagę pięć kryteriów: liczbę artykułów naukowych, wpływ cytowań mierzony wskaźnikiem Category Normalized Citation Impact (CNCI), współpracę międzynarodową w odniesieniu do publikacji, liczbę artykułów w najważniejszych czasopismach oraz liczbę znaczących nagród naukowych.

Politechnika Gdańska została sklasyfikowana łącznie w 3 dziedzinach: w trzeciej setce Politechnika Gdańska znalazła się w dziedzinie: civil engineering, a w piątej setce w dziedzinie: electrical & electronic engineering.

Jest to duży sukces naszej uczelni, odnosząc te osiągnięcia do wyników rankingu z ubiegłego roku: w roku 2019 najlepszą polską uczelnią był Uniwersytet Jagielloński, który zajął miejsca w czwartej setce, a w piątej setce znalazł się Uniwersytet Warszawski. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie była wówczas w siódmej setce, a w ósmej: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dalej były kolejno: Politechnika Warszawska (9. setka), oraz: Śląski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Politechnika Wrocławska (10. setka).

Duży sukces odniosła w roku 2020 Politechnika Warszawska, która została sklasyfikowana w siedmiu dziedzinach: w obszarze nauk przyrodniczych (natural sciences): matematyka - miejsca 301-400 i fizyka - miejsca 301-400, w obszarze nauk technicznych i inżynierskich (engineering): mechanika - miejsca 201-300, elektrotechnika i elektronika - miejsca 201-300 na świecie, telekomunikacja - miejsca 201-300, mechatronika - miejsca 151-200, energetyka - miejsca 301-400.