Aktualności Aktualności

Tytuł naukowy dla dr hab. inż. Dariusza Witta

Postanowieniem z dnia 09 maja 2018 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał panu dr hab. inż. Dariuszowi Wittowi tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się dnia 18.10.2018. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi tytułu.

Zdjęcia: KPRP

Notka biograficzna

Dariusz Witt odbył studia wyższe w latach 1987-1992 na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej i uzyskał stopień magistra inżyniera. Stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii nadała mu w 1996 r. Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii uzyskał w roku 2010. Dnia 09.05.2018 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora nauk chemicznych w zakresie chemii. Kariera naukowa kandydata związana jest z Katedrą Chemii Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. W ciągu 25 lat pracy naukowej kandydat przechodził kolejne etapy rozwoju zaczynając od zatrudnienia na etacie asystenta w zespole Prof. Janusza Rachonia. Odbył dwa naukowe staże zagraniczne: University of Maryland, College Park USA (Prof. Lyle Isaacs), oraz Universite de Provence, Marsylia, Francja (Prof. Paul Tordo). Dorobek naukowy kandydata obejmuje 44 publikacje z listy JCR o sumarycznym współczynniku oddziaływania IF 132.888, 2 patenty krajowe i 4 międzynarodowe. Pan Dariusz Witt został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi w roku 2004 oraz wyróżniony dwoma nagrodami zespołowymi: Nagroda Zespołowa II stopnia Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne w 2005 roku, Zespołowa Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszy wynalazek z dziedzinie produktu lub technologii 2005.

Galeria zdjęć