Zajęcia uzupełniające z chemii - tematyka | Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2022-08-11

Zajęcia uzupełniające z chemii - tematyka

Uczący się student
Fot. K. Krzempek / PG

Zajęcia uzupełniające z chemii organizowane na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej dla studentów przyjętych na I rok studiów inżynierskich obejmują 10 spotkań, z których każde trwa trzy godziny lekcyjne.
Tematyka zajęć będzie następująca:

  1. Budowa materii, kwantowy model atomu, orbitale atomowe, liczby kwantowe, konfiguracje elektronowe atomów i jonów, promieniotwórczość, izotopy
  2. Wzory chemiczne i podstawy nomenklatury chemicznej związków nieorganicznych, organicznych oraz kompleksowych
  3. Podstawowe pojęcia chemiczne, jednostki układu SI, przeliczanie jednostek, cyfry znaczące, zaokrąglanie liczb, wykonywanie złożonych obliczeń z wykorzystaniem kalkulatora naukowego, liczność materii, pojęcie mola
  4. Gaz doskonały, warunki normalne, równanie Clapeyrona, prawo Gay-Lussaca, gęstość gazów, prawo Daltona
  5. Wiązania chemiczne, wzory Lewisa cząsteczek i jonów, metoda VSEPR, teorie kwasów i zasad, teoria HSAB Persona
  6. Równania chemiczne, stopnie utlenienia, bilansowanie równań utleniania i redukcji, dobieranie środowiska
  7. Stechiometria wzorów chemicznych, mieszanin, równań chemicznych, obliczenia składu substancji
  8. Roztwory – rozpuszczalność, stężenia procentowe, molowe, normalne, ułamek molowy, przeliczanie stężeń, stechiometria reakcji w roztworach, równowaga chemiczna
  9. Równowagi w roztworach elektrolitów, dysocjacja, słabe i silne elektrolity, stała kwasowości i zasadowości, prawo rozcieńczeń Ostwalda, iloczyn jonowy wody, skala pH.
  10. Roztwory buforowe, hydroliza, stała trwałości kompleksu, równowagi w układach zawierających związki trudno rozpuszczalne

Na zajęcia proszę zabrać zeszyt lub notatnik z kartkami w kratkę, przybory do pisania oraz kalkulator (dobrze, aby obsługiwał on notację naukową oraz miał możliwość obliczania pierwiastków wyższego stopnia i logarytmów).

Prowadzący:
dr inż. Andrzej Okuniewski
https://pg.edu.pl/andrzej.okuniewski
andrzej.okuniewski@pg.edu.pl
tel.: +48 58 347 25 92

181 wyświetleń