The project aims to increase the use of green technology in order to decrease the pollution discharges in the South Baltic area and is to raise cross-border awareness ofavailable green phytoremediation technologiesto clean soil from pollutants such as oil, industryrelated contaminants, heavy metals, nutrients andmicroplastics through new arenas of cooperation that focus on a circular economy approach. The proposed project "Baltic Phytoremediation" will well contribute to the market spread of the proposed technology and to the diversification of the environmental remediation. The project can also be a contributing factor to effective environmental management of contaminated sites, and it fits the EU strategy for the Baltic Sea Region very well.

 

Projekt ma na celu zwiększenie wykorzystania zielonej technologii w celu zmniejszenia zrzutów zanieczyszczeń w regionie Południowego Bałtyku oraz ma na celu podniesienie świadomości transgranicznej w zakresie dostępnych technologii fitoremediacji w celu oczyszczenia gleby z zanieczyszczeń, takich jak ropa, zanieczyszczenia przemysłowe, metale ciężkie, składniki odżywcze i mikroplastik poprzez nowe obszary współpracy, które koncentrują się na podejściu do gospodarki w obiegu zamkniętym. Proponowany projekt „Bałtycka fitoremediacja” przyczyni się do rozpowszechnienia na rynku proponowanej technologii i dywersyfikacji środków zaradczych w środowisku. Projekt może również przyczynić się do skutecznego zarządzania środowiskiem zanieczyszczonych terenów i bardzo dobrze wpisuje się w strategie UE dla regionu Morza Bałtyckiego.