Centrum Ropy i Gazu


Dyrektor Centrum Ropy i Gazu
prof. dr hab. inż. Jan Hupka prof. zw. PG
tel.:  +48 58 348 64 24
e-mail: oilgas@pg.gda.pl

 

Zapowiadane w Polsce podjęcie wydobycia na przełomie lat 2014-2015 (w ślad za prowadzonymi już poszukiwaniami) i użytkowania niekonwencjonalnego gazu ziemnego-obejmujące m.in. Pomorze i polską wyłączną strefę ekonomiczną na Bałtyku-przemawia za rozwinięciem w Politechnice Gdańskiej działalności badawczo- wdrożeniowo-dydaktycznej w tej tematyce. Powołanie Centrum Ropy i Gazu (CRiG) ma na celu realizację zadań przede wszystkim w zakresie niekonwencjonalnego gazu, zarówno pod względem nowych, własnych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych, jak i współpracy z przedsiębiorstwami poszukiwawczo-wydobywczymi i władzami samorządowymi oraz administracyjnymi. Tematyką podejmowaną w Centrum w dalszej perspektywie byłby bio-metan a także ropa naftowa, w tym szczególnie ze złóż niekonwencjonalnych, np. ropa naftowa z łupków.

Specjalnością i kompetencją Centrum byłyby aspekty morskie.

Wizja, misja, główne cele, zarys strategiczny programu działań oraz szkic założeń budżetowych zostaną przedstawione w koncepcji strategicznej utworzenia CRiG. Jednym z ważnych zadań Centrum będzie pozyskiwanie grantów i wynikające z tego powoływanie zespołów badawczo-wdrożeniowych z szerokim udziałem doktorantów i studentów. Niezbędna będzie szeroko zakrojona współpraca krajowa i zagraniczna. PG ma możliwość wykorzystania spółki BioBaltica (której jest współwłaścicielem) jako narzędzia do promowania i zarządzania działaniami wspierającymi powstanie Centrum w obrębie przygotowanie wniosków i grantów, zarządzanie projektami, sprzedaż specjalistycznych usług oraz komercjalizacja technologii.

Potencjał gazu z łupków został wstępnie oceniony przez Polski Instytut Geologiczny na 1,4 do 3 bln m3 (PIG, 2011), natomiast Agencja Informacji Energetycznej (AIE, 2011), szacuje polskie zasoby na ok. 5 bln m3. Do końca 2011 roku przyznano ponad 100 koncesji na próbne odwierty. Duża część tych koncesji zlokalizowana jest na Pomorzu. W najbliższych latach wykonanych zostanie kilkaset otworów poszukiwawczych. W tym kontekście istnieje uzasadniona potrzeba rozwoju w Polsce Północnej ośrodka edukacyjno-badawczego, który zapewni przygotowanie kadr dla rozwoju przemysłu związanego z wydobyciem i wykorzystaniem gazu i ropy z&nbsp łupków. Ważną funkcją takiego ośrodka będzie stworzenie nowych innowacyjnych technologii związanych z wydobyciem i zastosowaniem gazu i ropy z łupków z naciskiem na źródła zlokalizowane na lądzie (on-shore) jak też na morzu (off-shore). Możliwości rozwoju takich badań istnieją na kilku wydziałach PG a w szczególności na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa, który będzie wkrótce wzmocniony Katedrą Inżynierii Zasobów Naturalnych. Wymaga to uzupełnienia infrastruktury badawczej o specjalistyczne urządzenia pozwalające na wykonywanie badań na najwyższym światowym poziomie i zdobywanie kwalifikacji naukowych przez przyszłe kadry uczelni i przemysłu. Obok wniosku o dokapitalizowanie działań Centrum: Polska Miedź, PGNiG, Lotos, Orlen, kilka przewidywanych działań:

  • stworzenie podwalin pod utworzenie wielodyscyplinarnych zespołów problemowych, np. mikro-sejsmiki z ośrodkiem monitoringu (m.in. geofony w sieci radiowej), mogącym realizować usługi na zlecenie; zespół technologii symulacji cementowań z wykorzystaniem centrum TASK do obróbki trójwymiarowej danych,
  • laboratoria badania rdzeni,
  • pol-ang. strona domowa – monitoring wszystkiego co dzieje się w temacie w Polsce/na Pomorzu,
  • kontrola i weryfikacja wykonanych serwisów (laboratorium usług analitycznych płynów szczelinujących, czy rozcieńczeń płynu wodą morską, technologie recyklingu materiałów).