ZESTAWIENIE PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY

dla studentów kierunku BIOTECHNOLOGIA

specjalność BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA

STUDIA I STOPNIA

 

Pytania ogólne z zakresu problematyki studiów I stopnia

 

 

 1. Wiązania wodorowe i ich rola w układach biologicznych.
 2. Kwasy i zasady wg Brønsteda-Lowry’ego i wg Lewisa, pojęcie pH, układy buforowe w systemach biologicznych
 3. Efekt hydrofobowy i jego znaczenie w kształtowaniu struktury biomolekuł i tworzeniu supramolekularnych układów biologicznych.
 4. Reakcje kondensacji – aldolowa i Claisena.
 5. Substytucja elektrofilowa i nukleofilowa w układzie aromatycznym.
 6. Podstawy spektrofotometrii absorpcyjnej i spektrofluorymetrii.
 7. Podstawy fizyczne i zastosowanie spektroskopii w podczerwieni.
 8. Zasady interpretacji widm protonowego NMR.
 9. Diagram fazowy Gibbsa.
 10. Metody syntezy peptydów.
 11. Różnorodność kształtu i struktury komórki: podobieństwa i różnice pomiędzy Prokaryota i Eukaryota.
 12. Poziomy struktur białek i oddziaływania gwarantujące ich strukturę III i IV rz., znaczenie struktury dla funkcji; zjawisko allosteryczności i efekt kooperatywny
 13. Mechanizmy katalizy enzymatycznej; teoria Michaelisa-Menten, enzymy allosteryczne, typy inhibicji.
 14. Przemiany glukozy na potrzeby energetyczne komórki; rodzaje i występowanie homopolimerów glukozy.
 15. Syntaza ATP jako finalny enzym oksydacyjnej fosforylacji.
 16. Rola lipidów w komórce i ich funkcja żywieniowa; biosynteza i katabolizm kwasów tłuszczowych.
 17. Mechanizmy transportu przez błony biologiczne.
 18. Scharakteryzuj proces apoptotycznej śmierci komórki.
 19. Techniki mikroskopowe stosowane w badaniach układów ożywionych.
 20. Kod genetyczny
 21. Struktura i funkcje RNA.
 22. Podstawowe reguły procesu replikacji DNA,
 23. Mechanizm procesu transkrypcji.
 24. Struktura rybosomu i mechanizm translacji.
 25. Mechanizmy regulacji ekspresji genów.
 26. Mutacje – typy mutacji, mutageny, mutageneza środowiskowa.
 27. Klonowanie molekularne
 28. Techniki PCR – rodzaje i zastosowania.
 29. Bakteryjne systemy ekspresji genów.
 30. Wektory do przygotowania bibliotek genomowego (meta-genomowego) DNA.
 31. Białka fuzyjne, konstrukcja i zastosowanie.
 32. Genomika a epigenetyka
 33. Wymień znane Ci rodzaje roślinnych kultur in vitro i omów jeden z nich.
 34. Wyjaśnij pojęcia: hodowla tkankowa i hodowla komórkowa. W jaki sposób można założyć hodowlę komórek nowotworowych?
 35. Omów jeden ze znanych Ci testów oznaczania aktywności biologicznej chemoterapeutyków
 36. Komórki macierzyste: możliwości, nadzieje, ograniczenia i bioetyka.
 37. Czyste kultury - sposoby ich otrzymywania.
 38. Hodowla stacjonarna w procesach biotechnologicznych.
 39.  Metody transferu materiału genetycznego.
 40. Sterylizacja – metody stosowane w mikrobiologii; dezynfekcja -  definicje i metody.
 41. Budowa, otrzymywanie i zastosowanie cyklodekstryn.
 42. Porównanie procesów biotechnologicznych i chemicznych na przykładzie otrzymywania lipidów.
 43. Warunki hodowli mikroorganizmów przemysłowych i ich wpływ na wydajność bioproduktów.
 44. Jakie cechy powinien wykazać produkcyjny szczep drobnoustrojowy?
 45. Metody otrzymywania i selekcji mutantów auksotroficznych i regulatorowych.
 46. Sposoby uzyskania efektu nadprodukcji metabolitów pierwotnych.
 47. Cele i metody otrzymywania organizmów genetycznie modyfikowanych, uregulowania prawne w kraju i na świecie.
 48. Etapy przemysłowego procesu biosyntezy mikrobiologicznej.
 49. Główne elementy konstrukcyjne bioreaktora.
 50. Aparaty stosowane w biotechnologii przemysłowej do oddzielania osadu od cieczy.
 51. Techniki chromatograficzne stosowane w separacji biomolekuł.
 52. Harmonogram pracy aparatury – wykres Gantta, celowość harmonogramowania pracy aparatury, przykłady.
 53. Podstawowe zasady GMP w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologicznym.
 54. Oddziaływania na powierzchni sorpcyjnej / w przestrzeni eluentu w warunkach odwróconych układów faz (RP).
 55. Mechanizmy fizykochemiczne, zakres zastosowań oraz sposób praktycznej realizacji chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC)
 56. Ultrafiltracja - istota i zakres zastosowań tej operacji jednostkowej.
 57. Zawory - rodzaje
 58. Scharakteryzuj sposób określania oporu przepływu płynu lepkiego podczas przepływu w przewodach rurowych.
 59. Pojęcie wysokości równoważnej półce teoretycznej (WRPT) i zakres zastosowania tego pojęcia
 60. Pojęcie współprądu / przeciwprądu strumieni w wymiennikach ciepła oraz sposób określania zastępczej różnicy temperatury w wymiennikach ciepła.

 

Pytania ogólne z zakresu problematyki specjalizacyjnej studiów I stopnia

 

  1. Omówić jedną metodę rozdziału kwasów nukleinowych.
2. Omówić metodę i znaczenie posiewu redukcyjnego bakterii.
3. Wymienić etapy i krótko omówić izolację mikroorganizmów ze środowiska wykonaną pod kątem zbadania ich potencjału biotechnologicznego.
4. Definicja gatunku genomowego i metody badawcze stosowane w taksonomii.
5. Co wpływa na zmienność genetyczną mikroorganizmów.
6. Opisać różnice pomiedzy elektroforezą agarozową i poliakrylamidową.
7. Metody umożliwiające identyfikację mikroorganizmów.
8. Enzymy stosowane w klonowaniu molekularnym.
9. Drożdżowe systemy ekspresji heterologicznych genów.
10. Oporność swoista i nieswoista.
11. Antygeny i przeciwciała.
12. Pierwsze i drugie prawo Mendla.