ZESTAWIENIE PYTAŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY

dla studentów kierunku BIOTECHNOLOGIA

specjalność BIOTECHNOLOGIA MOLEKULARNA

STUDIA II STOPNIA

 

  ZAGADNIENIA OGÓLNE

 

 1. Modelowanie homologiczne struktur białek
 2. Hierarchiczna klasyfikacja struktur białek (na przykładzie bazy CATH)
 3. Metody analizy filogenetycznej
 4. Mikromacierze DNA – podział i zastosowanie
 5. Metody hybrydyzacji DNA
 6. Zastosowanie techniki PCR w diagnostyce molekularnej – przykłady
 7. Zastosowanie przeciwciał w diagnostyce molekularnej
 8. Zastosowanie proteomiki w diagnostyce molekularnej. Wykorzystanie elektroforezy dwuwymiarowej i spektrometrii mas w badaniach proteomu
 9. Diagnostyka molekularna genotypowania drobnoustrojów
 10. Klonowanie i ekspresja genów w systemie Tabora-Studiera (system pET)
 11. Technologie metagenomowego DNA
 12. Metody badania struktury i funkcjonowania błon biologicznych z wykorzystaniem  sond fluorogennych
 13.  Zastosowanie mikrokalorymetrii do badania białek
 14.  Metody wyznaczania masy molekularnej białek
 15. Techniki dwuwymiarowych eksperymentów NMR
 16.  Rodzaje inhibitorów enzymatycznych, mechanizmy inhibicji i inaktywacji enzymów
 17.  Techniki izolacji i oczyszczania enzymów
 18.  Rola koenzymów w mechanizmach reakcji enzymatycznych
 19. Molekularne mechanizmy regulacji aktywności enzymów
 20.  Zastosowania enzymów w przemysłowych procesach biotransformacji
 21.  Aktywność enzymatyczna i enzymy w diagnostyce medycznej
 22.  Wykres Scatcharda - założenia modelu i interpretacja wykresu.
 23.  GMO jako producenci dóbr konsumpcyjnych (aspekt bioetyczny)
 24.  Komórki macierzyste w medycynie; hodowla tkanek i narządów do celów  medycznych (aspekt bioetyczny)
 25.  Stereochemia aminokwasów
 26.  Prostereoizomeria i prochiralność – definicja i przykłady
 27.  Chemiczne modele enzymów
 28.  Kataliza enzymatyczna w układach niewodnych
 29. Graficzne metody prezentacji wyników pomiarowych
 30.  Określanie zależności między dwiema cechami pomiarowymi - korelacja i regresja
  ZAGADNIENIA SPECJALIZACYJNE
  1.    Budowa genomu ludzkiego
2.    Zasada działania i zastosowania systemu modyfikacji genomu CrispR.
3.    Metody typowania genetycznego oraz ich zastosowanie
4.    Porównaj, podkreślając wady i zalety, wybrany system ekspresji genów bazujący na prokariotycznym i eukariotycznym gospodarzu ekspresji genów.
5.    Eksperymentalne metody analizy struktury biomolekuł
6.    Metody izolacji białek z płynu pohodowlanego
7.    Wykorzystanie grzybów w biotechnologii
8.    Budowa wirusów i symetrie nukleokapsydów
9.    Terapia fagowa
10.    Efekt hydrofobowy w procesie fałdowania białek - opis jakościowy.
11.    Własności ugrupowania peptydowego
12.    Molecular crowding (stłoczenie molekularne) na poziomie komórkowym - opis jakościowy, ilościowy i znaczenie
13.    Definicja szczepionki i składniki szczepionek wraz z przykładami
14.    Główny układ zgodności tkankowej – cząsteczki, geny oraz prezentacja antygenu
15.    Parazytozy, ich środowiskowe uwarunkowania oraz diagnostyka laboratoryjna