Tematy prac magisterskich na lata 2018/2019

LP

Temat pracy magisterskiej

Promotor

1

Wpływ przeciwgrzybowych środków ochrony roślin na rozwój lekowrażliwości grzybów Candida albicans.

Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. nadzw. PG

2

Wpływ przeciwgrzybowych środków ochrony roślin na rozwój lekowrażliwości grzybów Candida spp. non-albicans.

Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. nadzw. PG

3

Badanie odpowiedzi transkrypcyjnej na głodzenie estrogenowe w ludzkich liniach komórkowych.

Dr inż. Anna Stanisławska-Sachadyn

4

Farmakologiczna stymulacja regeneracji.

Dr hab. inż. Paweł Sachadyn, Prof. ndzw. PG

5

Molekularne podstawy procesów regeneracji u ssaków.

Dr hab. inż. Paweł Sachadyn, Prof. ndzw. PG

6

Wykrywanie in vitro produkcji sideroforów u bakterii Klebsiella pneumoniae.

Dr hab. Beata Krawczyk, Prof. ndzw. PG

7

Typowanie genetyczne szczepów Klebsiella pneumoniae New Delhi izolowanych od pacjentów UCK w Gdańsku  oraz określenie profilu genów kodujących czynniki wirulencji.

Dr hab. Beata Krawczyk, Prof. ndzw. PG

8

Optymalizacja metody LM-PCR Shifter (ang. Ligation Mediated PCR/ Shifter) do typowania genetycznego dermatofitów Trichophyton sp.

Dr hab. Beata Krawczyk, Prof. ndzw. PG

9

Opracowanie metody różnicowania ludzkich genomów na podstawie polimorfizmu ilości nowych sekwencji repetytywnych.

Dr hab. inż. Roman Kotłowski

10

Izolacja mikroorganizmów z próbek gleby i wody zdolnych do degradacji antracenu i naftalenu.

Dr hab. inż. Hubert Cieśliński

11

Charakterystyka drożdży wyizolowanych z próbki wody pobranej w Jaskini Czarnej na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dr inż. Marta Wanarska

12

Konstrukcja rekombinantowego szczepu drożdży PichiaPink do produkcji β-galaktozydazy Arthrobacter sp. 32cB.

Dr inż. Marta Wanarska

13

Optymalizacja warunków produkcji β-galaktozydazy Paracoccus sp. 32d przez rekombinantowe szczepy drożdży Debaryomyces macquariensis.

Dr inż. Marta Wanarska

14

Opracowanie prototypu testu diagnostycznego do wykrywania toksoplazmozy u kotów.

Dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior

15

Konstrukcja bakteryjnego systemu ekspresyjnego do produkcji rekombinantowych białek antygenowych Borrelia burgdorferi do immunodiagnostyki.

Dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior

16

Konstrukcja prototypu chemiluminescencyjnego testu Western blotting do wykrywania swoistych przeciwciał anty-T. gondii w surowicach różnych żywicieli pasożyta.

Dr hab. inż. Lucyna Holec-Gąsior

17

Otrzymywanie i charakterystyka białka wiążącego kwasy nukleinowe z Nanoarchaeum equitans.

Dr inż. Marcin Olszewski

18

Polimeraza DNA Pyrococcus furiosis w fuzji z białkiem wiążącym kwasy nukleinowe - otrzymywanie i charakterystyka.

Dr inż. Marcin Olszewski

19

Otrzymywanie i charakterystyka bakteryjnej ATP-zależnej ligazy DNA pochodzenia termofilnego.

Dr inż. Marcin Olszewski