Tematyka badawcza

 

Badania Katedry Technologii Chemicznej w obszarze podstaw technologicznych i środowiskowych projektu procesowego:

 

 1. Technologie gazu z łupków
  - Aspekty promieniotwórczości naturalnej.
  - Aspekty środowiskowe dotyczące wydobycia gazu z łupków.
  - Geofizyka wiertnicza i sejsmika w poszukiwaniu złóż niekonwencjonalnych.
  - Nowe metody perforacji.
   
 2. Oddziaływania na granicy faz - otrzymywanie nanocząstek srebra metodą chemicznej redukcji w układach mikroemulsyjnych. Otrzymywanie materiałów o właściwościach bakteriobójczych (tkaniny modyfikowane nanosrebrem).
   
 3. Ciecze jonowe - właściwości powierzchniowo czynne cieczy jonowych, ciecze jonowe w układach mikroemulsyjnych, ciecze jonowe jako rozpuszczalniki wspomagające micelizację związków powierzchniowo czynnych. Separacja tlenku węgla (IV) z biogazu z zastosowaniem cieczy jonowych.
   
 4. Fermentacja metanowa - zagospodarowanie odpadów metodą fermentacji metanowej, kofermentacja.
   
 5. Aspekty elektrochemiczne - mikrobiologiczne ogniwa paliwowe. Usuwanie związków organicznych z wody za pomocą elektrochemicznie wytwarzanej mieszaniny utleniającej zawierającej chlor i tlen.
   
 6. Hydrodynamika reaktora cyklonowego - hydrodynamika reaktora SFR. Analiza rozkładu ciśnień w reaktorze SFR. Określenie skuteczności usuwania lotnych związków organicznych w reaktorze cyklonowym z wykorzystaniem wybranych absorbentów. Zastosowanie modelowania metodą elementów skończonych do symulacji hydrodynamiki fazy ciekłej w reaktorze cyklonowy. Analiza profili prędkości fazy ciekłej i gazowej w reaktorze SFR.
   
 7. Procesy fotokatalityczne - otrzymywanie nowych fotokatalizatorów. Separacja magnetyczna. Fotokonwersja CO2 do metanu i lekkich węglowodorów. Otrzymywanie nanocząstek Cu/TiO2 o właściwościach dezodoryzujących. Otrzymywanie powierzchni samoczyszczących. Oczyszczanie ścieków generowanych na jednostkach pływających metodą fotochemiczną. Reaktory fotokatalityczne.
   
 8. Uzdatnianie wody - usuwanie zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych z wody, proces koagulacji i filtracji na filtrach wgłębnych, procesy fotokatalityczne w usuwaniu zanieczyszczeń, uzdatnianie wody rekreacyjnej, analiza zanieczyszczeń wody rekreacyjnej.