Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Kierownik Katedry Chemii Analitycznej

Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka

wizytówka
Google Scholar Citations

ORCID
e-mail: piotr.konieczka@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 236Dtelefon: 58 347 10 10

 

Zainteresowania naukowe:

 • analityka i monitoring środowiska
 • analiza śladowa
 • kontrola i zapewnienie jakości wyników analitycznych
 • metrologia chemiczna
 • statystyka chemiczna

Prof. dr hab. inż. Marek Biziuk

profesor emeritus

wizytówka 
Google Scholar Citations

ORCID
e-mail: marbiziu@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 228telefon: 58 347 17 83

 

Zainteresowania naukowe:

 • pestycydy w środowisku
 • organiczne i nieorganiczne zanieczyszczenia żywności i wody
 • ekotoksykologia, związki endokrynnie czynne
 • analiza kryminalistyczna
 • chemometria

Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik

wizytówka
Google Scholar Citations

ORCID
e-mail: agawasik@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 223atelefon: 58 347 23 94, 666 055 621

 

Zainteresowania naukowe

 • chromatografia cieczowa
 • spektrometria mas i techniki łączone
 • metody przygotowania próbek do analizy
 • analiza biomarkerów
 • analityka środowiskowa
 • lipidomika

Prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska

wizytówka

ORCID
e-mail: zanpolko@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 235telefon: 58 347 21 10

 

Zainteresowania naukowe:

 • analityka środowiska
 • opady i osady atmosferyczne, lodowce
 • badania obszarów Arktyki i Antarktydy, obszar wulkaniczne
 • wody pitne i butelkowane
 • wykorzystanie materiałów biologicznych w analityce
 • chromatografia jonowa (również 2D), związki powierzchniowo-czynne

Prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki

profesor emeritus

wizytówka
Google Scholar Citations

ORCID
e-mail: walwarde@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 228telefon: 58 347 17 83

 

Zainteresowania naukowe:

 • analityka i monitoring środowiska
 • bezrozpuszczalnikowe techniki przygotowania próbek do analizy chromatograficznej
 • metody analizy związków zapachowych
 • analizatory procesowe
 • zielona chemia analityczna

Prof. dr hab. inż. Bożena Zabiegała

wizytówka 
Google Scholar Citations

ORCID
e-mail: bozena.zabiegala@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 226telefon: 58 347 16 32

 

Zainteresowania naukowe:

 • problemy jakości powietrza wewnętrznego i  atmosferycznego
 • ekotoksykologia
 • związki endokrynnie czynne
 • pozostałości środków kosmetycznych w środowisku
 • olejki eteryczne - ich skład, profil terpenowy, znaczenie terapeutyczne

Prof. dr hab. inż. Bogdan Zygmunt 

profesor emeritus 

wizytówka
e-mail: bogdan.zygmunt@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 228telefon: 58 347 17 83

 

Zainteresowania naukowe:

 • analityka i monitoring środowiska
 • techniki przygotowania próbek do analizy chromatograficznej na zawartość śladowych ilości związków organicznych
 • metodyki oznaczania organicznych śladowych składników 
 • lotne kwasy tłuszczowe - zielona chemia analityczna

Prof. dr hab. inż. Andrzej Wasik  

wizytówka
Google Scholar Citations

ORCID 
e-mail: wasia@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 223btelefon: 58 347 22 94

 

Zainteresowania naukowe:

 • chromatografia cieczowa i gazowa
 • spektrometria mas i techniki łączone
 • metody przygotowania próbek do analizy
 • analityka specjacyjna i środowiskowa
 • analiza żywności i dodatków do żywności

Dr hab. inż. Błażej Kudłak, prof. uczelni  

wizytówka
Google Scholar Citations

ORCID
e-mail: blazej.kudlak@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 232telefon: 58 347 21 28
Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+

 

Zainteresowania naukowe:

 • ekotoksykologia
 • związki endokrynnie czynne
 • pozostałości farmaceutyków
 • chemometria

Dr hab. inż. Marek Tobiszewski, prof. uczelni

wizytówka
Google Scholar Citations

ORCID
e-mail: martobis@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 224telefon: 58 347 21 94

 

Zainteresowania naukowe:

 • oznaczanie związków organicznych w próbkach środowiskowych
 • los środowiskowy związków organicznych
 • zastosowanie technik chemometrycznych w monitoringu środowiska
 • zielona chemia analityczna

Dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka, prof. uczelni

wizytówka

ORCID
e-mail: justyna.wasylka@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 236A, telefon: 58 347 21 10

 

Zainteresowania naukowe:

 • oznaczanie amin biogennych w wyrobach winiarskich
 • metody przygotowania próbek do analizy
 • derywatyzacja
 • zielona chemia analityczna

Dr hab. inż. Mariusz Marć, prof. uczelni

wizytówka

ORCID
e-mail: mariusz.marc@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 224telefon: 58 347 21 94

 

Zainteresowania naukowe:

 • problemy jakości powietrza wewnętrznego i atmosferycznego
 • narzędzia i urządzenia analityczne do badania emisji związków organicznych z materiałów wewnętrznych
 • wykorzystanie pasywnych i dynamicznych technik pobierania próbek w monitoringu i analityce zanieczyszczeń środowiska
 • nowego typu sorbenty polimerowe z odciskiem molekularnym (MIPy)

Dr inż. Bartłomiej Cieślik

wizytówka
Google Scholar Citations

ORCID
e-mail: bartlomiej.cieslik@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 031, telefon: 58 347 16 01

 

Zainteresowania naukowe:

 • metody zagospodarowania osadów ściekowych
 • stabilizowane osady ściekowe
 • metale ciężkie
 • atomowa spektrometria absorpcyjna

Dr inż. Tomasz Chmiel

wizytówka
Google Scholar Citations

ORCID
e-mail: tomasz.chmiel@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 227, telefon: 58 347 22 10

 

Zainteresowania naukowe:

 • opracowanie narzędzi/procedur analitycznych i biochemicznych do oceny jakości zdrowotnej produktów o znamionach żywności funkcjonalnej
 • oznaczanie związków lotnych i zapachowych za pomocą GC i GCxGC
 • procesy trawienia żołądkowo-jelitowego in vitro
 • chromatografia cieczowa i techniki elektroforetyczne
 • planowanie doświadczeń (DOE)

Dr inż. Tomasz Dymerski

wizytówka

ORCID
e-mail: tomasz.dymerski@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 022telefon: 58 348 64 11

 

Zainteresowania naukowe:

 • dwuwymiarowa chromatografia gazowa
 • elektroniczne nosy
 • analiza żywności
 • analityka środowiskowa

Dr inż. Dorota Garwolińska

ORCID
e-mail: dorgarwo@student.pg.edu.pl
Chemia A, pokój 301btelefon: 58 347 26 25

 

Zainteresowania naukowe:

 • lipidomicza i metabolomiczna analiza próbek biologicznych 
 • opracowywanie nowych metod analitycznych z zastosowaniem LC/MS 
 • nowoczesne techniki przygotowania próbek do analizy
 • badanie składu lipidów oraz metabolitów mleka ludzkiego
 • identyfikacja metabolitów z wykorzystaniem techniki MS/MS

Dr inż. Weronika Hewelt-Belka

wizytówka

ORCID
e-mail: weronika.belka@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 301btelefon: 58 347 26 25

 

Zainteresowania naukowe:

 • lipidomika oraz metabolomika 
 • opracowywanie nowych metod analitycznych z wykorzystaniem LC/MS 
 • nowoczesne techniki przygotowania próbek do analizy
 • identyfikacja metabolitów ksenobiotyków z wykorzystaniem techniki MS/MS

Dr inż. Natalia Jatkowska

ORCID
e-mail: natalia.jatkowska@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 05 Luwr, telefon: 58 347 21 28

 

Zainteresowania naukowe:

 • związki endokrynnie czynne
 • bioanalityka
 • zanieczyszczenia żywności
 • metody przygotowania próbek do analizy

Dr Krystyna Kozioł

wizytówka
Google Scholar Citations
e-mail: krystyna.koziol@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 236, telefon: 58 347 21 10

 

Zainteresowania naukowe:

 • trwałe zanieczyszczenia organiczne w środowisku,
 • procesy środowiskowe związane z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń w Arktyce,
 • analizy stężeń w śniegu i lodzie,
 • wielowymiarowe techniki statystyczne jako metoda zgłębiania danych

Dr inż. Paweł Kubica

wizytówka
Google Scholar Citations

ORCID
e-mail: pawkubic@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 011telefon: 58 347 18 33

 

Zainteresowania naukowe:

 • chromatografia cieczowa oddziaływań hydrofilowych
 • oznaczanie związków polarnych
 • wysokorozdzielcza spektrometria mas
 • szybkie metody przygotowania próbek do analizy
 • analiza produktów związanych z e-paleniem

Dr inż. Renata Marcinkowska

wizytówka
Google Scholar Citations

ORCID
e-mail: renata.marcinkowska@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 224, telefon: 58 347 21 94

 

Zainteresowania naukowe:

 • metody przygotowania próbek do analizy
 • materia zawieszona w powietrzu wewnętrznym
 • pomiar stężenia i rozkładu wielkości cząstek w powietrzu
 • analityka trwałych zanieczyszczeń organicznych
 • spektrometr mas jako detektor chromatograficzny

Dr inż. Tomasz Majchrzak

wizytówka

ORCID
e-mail: tomasz.majchrzak@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 022telefon: 58 348 64 11

 

Zainteresowania naukowe:

 • niecelowana analiza lotnych związków organicznych z wykorzystaniem spektrometrii mas
 • termiczne przetwórstwo żywności
 • zastosowanie czujników chemicznych do analizy mieszanin gazowych
 • spektrometria mas reakcji przeniesienia protonu (PTR-MS)

Dr inż. Małgorzata Rutkowska

wizytówka

ORCID
e-mail: malgorzata.rutkowska@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 031telefon: 58 347 16 01

 

Zainteresowania naukowe:

 • analityka i monitoring środowiska 
 • analiza śladowa 
 • metody przygotowania próbek do analizy 
 • techniki spektroskopowe
 • statystyka chemiczna 
 • materiały odniesienia

Dr inż. Wojciech Wojnowski

wizytówka

ORCID
e-mail: wojciech.wojnowski@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 022telefon: 58 348 64 11

 

Zainteresowania naukowe:

 • wieloczynnikowa analiza statystyczna
 • wykorzystanie uczenia maszynowego w chemii analitycznej
 • zastosowania czujników chemicznych
 • bezpośrednia analiza lotnych związków chemicznych

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr inż. Patrycja Szpinek

wizytówka
e-mail: patrycja.szpinek@pg.edu.pl  
Chemia A, pokój 234, telefon: 58 347 19 10     

Joanna Mijas

wizytówka                           
e-mail: joamijas@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 233, tel. 58 347 21 10

Bożena Żuchniewicz

wizytówka
e-mail:
bozzuchn@pg.edu.pl
Chemia A, pokój 233, tel. 58 347 21 10