Chemia materiałów 
Semestr VI (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. inż. Anna Dołęga.

Wykład

Program

 • Podstawy chemii ciała stałego:
  • wiązania w ciele stałym
  • ciała stałe krystaliczne i amorficzne
 • Materiały:
  • metale
  • półprzewodniki
  • nadprzewodniki
  • materiały magnetyczne
  • szkło i ceramika
  • polimery i kompozyty
  • biomateriały
  • materiały nanometryczne
  • cienkie warstwy
 • Techniki badawcze używane w chemii materiałów

Literatura

 • B. Fahlman: Materials Chemistry, Springer 2008, 2011.

Warunki zaliczenia wykładu

Na 8 oraz 15 wykładzie w semestrze odbędą się dwa kolokwia wykładowe, które zostaną ocenione według załączonej tabeli nr 1. Dodatkowe punkty – maksymalnie do 3 punktów – można uzyskać uczestnicząc w wykładach: (0,5 punktu za uczestnictwo w wykładzie, na którym nie odbywa się kolokwium wykładowe). Oceny z wykładu przedstawia tabela nr 2.

Zbiorcze kolokwium poprawkowe odbędzie się w sesji poprawkowej.

Tabela 1   Tabela 2
Liczba punktów Ocena   Liczba punktów Ocena
27,0 — 30,0 5,0   54,0 — 60,0 5,0
24,0 — 26,5 4,5   48,0 — 53,0 4,5
21,0 — 23,5 4,0   42,0 — 47,0 4,0
18,0 — 20,5 3,5   36,0 — 41,0 3,5
15,0 — 17,5 3,0   30,0 — 35,0 3,0
< 15,0 2,0   < 30,0 2,0

Seminaria

Referaty opracowane przez studentów na podstawie artykułów z czasopisma Chemistry of Materials lub Przemysł Chemiczny (możliwe inne czasopismo po zatwierdzeniu przez prowadzącego. Czas referowania 15 lub 20 minut (zadeklarowany na początku semestru).

Zasady zaliczenia

Obecność −8 za każdą nieobecność powyżej trzech,
−24 za nieobecność w terminie wygłaszania prezentacji
24
Prezentacja, składowe:   76
Przesłanie   6
Wartość merytoryczna literatura polsko-, angielskojęzyczna  30
Czas −2 za każdą minutę odchylenia od wymaganego czasu 10
Pytania z sali 3×2 6
Pytanie od nauczyciela pytanie dotyczące tematyki prezentacji 12
Forma graficzna prezentacji   6
Forma prezentacji czytanie, wygłaszanie z pamięci 6
Razem   100

Skala ocen

Punkty Ocena
90 — 100 5,0
80 — 89 4,5
70 — 79 4,0
60 — 69 3,5
50 — 59 3,0
< 50 2,0