Chemia teoretyczna 
Semestr V (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Andrzej Okuniewski.

Zaliczenie przedmiotu

Aby zdobyć zaliczenie z przedmiotu należy uzyskać pozytywny wynik zarówno z laboratorium, jak i wykładu. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen z tych dwóch części przedmiotu.

Wykład

Program

 1. Zajęcia organizacyjne
 2. Podstawowe pojęcia: Jednostki i przedrostki układu SI. Jednostki naturalne i atomowe. Przeliczanie jednostek. Logarytmy, liczba Eulera. Liczby i funkcje zespolone. Rachunek różniczkowy i całkowy.
 3. Historia mechaniki kwantowej: Promieniowanie katodowe. Eksperyment Thomsona oraz Millikana. Widma liniowe, seria Balmera, równanie Rydberga. Promieniowanie ciała doskonale czarnego. Rozkład Wiena, Rayleigha-Jensa i Plancka. Model atomu Thomsona, Rutherforda, Bohra i Sommerfelda. Efekt Zeemana.
 4. Dualizm korpuskularno-falowy: Doświadczenie Younga i interferencja fal. Efekt fotoelektryczny. Spektroskopia XPS i AES. Twierdzenie Koopmansa. Zjawisko Comptona. Hipoteza de Broglie’a. Doświadczenie Davissona i Germera.
 5. Postulaty mechaniki kwantowej, nieoznaczoność: Funkcja falowa. Interpretacja kopenhaska. Normalizacja funkcji falowej. Kwantowanie (kwantyzacja), reguły Jordana. Funkcja i operator Hamiltona. Stan stacjonarny. Równanie Schrödingera zależne i niezależne od czasu. Wartość oczekiwana. Nieoznaczoność.
 6. Funkcje wielu zmiennych, równania różniczkowe: Funkcje dwóch i więcej zmiennych. Hiperpowierzchnie i ich znaczenie w mechanice kwantowej. Punkty stacjonarne. Równania różniczkowe. Współrzędne sferyczne.
 7. Cząstka w jednowymiarowej studni potencjału: Nieskończona jednowymiarowa studnia potencjału. Funkcje własne i energie własne stanów stacjonarnych. Studnia potencjału o skończonej głębokości. Zastosowanie modelu cząstki w pudle do opisu półprzewodnikowych studni kwantowych oraz elektronów π w sprzężonych polienach.
 8. Zjawisko tunelowe: Rozciągnięcie funkcji falowych poza granice klasyczne. Efekt tunelowy. Tunelowanie przez jednowymiarową prostokątną barierę potencjału. Prawdopodobieństwo tunelowania (współczynnik transmisji). Skaningowa mikroskopia tunelowa.
 9. Oscylator harmoniczny: Klasyczny oscylator harmoniczny. Energia poziomu zerowego. Stany stacjonarne kwantowego oscylatora harmonicznego. Rozkład prawdopodobieństwa znalezienia cząstki dla oscylatora harmonicznego klasycznego i kwantowego. Masa zredukowana. Spektroskopia w podczerwieni.
 10. Cząstka na okręgu: Klasyczny opis ruchu obrotowego. Funkcje falowe i energie stanów stacjonarnych cząstki na okręgu. Zastosowanie modelu cząstki na okręgu do opisu elektronów π w węglowodorach aromatycznych. Reguła Hückla.
 11. Cząstka w dwuwymiarowej studni potencjału: Prostokątna i okrągła studnia potencjału. Funkcje falowe. Energie stanów stacjonarnych.
 12. Rotator sztywny: Klasyczny i kwantowy rotator sztywny. Harmoniki sferyczne. Spektroskopia w dalekiej podczerwieni.
 13. Atom wodoru i jony wodoropodobne: Cząstka w nieskończonej prostopadłościennej studni potencjału. Budowa atomu wodoru i jonów wodoropodobnych. Seria Pickeringa. Równanie Schrödingera dla atomu wodoru. Funkcja radialna. Orbitale atomowe.
 14. Układy wieloelektronowe: Przybliżenie Borna-Oppenheimera. Przybliżenie jednoelektronowe. Metoda Hartree-Focka. Zasada wariacyjna. Spinorbitale. Wyznacznik Slatera. Orbitale molekularne. Twierdzenie o wiriale, współczynnik wirialny.
 15. Zaliczenie

Zaliczenie

 • Studenci, którzy zaliczą laboratorium będą dopuszczeni do zaliczenia w formie testu z całości materiału, który odbędzie się na ostatnim wykładzie.
 • Zaliczenie będzie składało się z 15 zadań testowych (15 pkt.) oraz 5 zadań otwartych (10 pkt.).
 • Na zaliczenie proszę zabrać kalkulator. Niezbędne wzory i stałe (pdf) będą widoczne na ekranie przez cały czas trwania zaliczenia.
 • Osoby, które nie uzyskają zaliczenia w pierwszym terminie mogą przystąpić do poprawy w trakcie sesji podstawowej oraz poprawkowej.
 • Studenci, którzy będą posiadali więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności będą nieklasyfikowani.

Skala ocen

Liczba punktów Ocena
Pierwszy termin Kolejne treminy
23 — 25 5,0 4,0
21 — 22 4,5 3,5
19 — 20 4,0
17 — 18 3,5 3,0
15 — 16 3,0
≤ 14 2,0 2,0

Materiały

 • Wybrane wyprowadzenia
 • Przykładowe zadania otwarte
 • Materiały interaktywne (do korzystania potrzebny jest darmowy program Wolfram CDF Player):
  • Dyfrakcja na szczelinach
  • Cząstka w jednowymiarowej nieskończonej studni potencjału
  • Cząstka w dwuwymiarowej prostokątnej nieskończonej studni potencjału
  • Cząstka w trójwymiarowej sześciennej nieskończonej studni potencjału
  • Cząstka na okręgu
  • Cząstka w okrągłej nieskończonej studni potencjału
  • Oscylator harmoniczny
  • Rotator sztywny (harmoniki sferyczne)
  • Idea bazy funkcyjnej STO-3G

Literatura

Laboratorium

Program

W każdym z ćwiczeń laboratoryjnych zadaniem studenta jest konfrontacja wyników własnych obliczeń z danymi literaturowymi.

 1. Sprawdzenie słuszności reguł zabudowy powłok elektronowych
 2. Wyznaczanie energii wzbudzeń elektronowych
 3. Wyznaczanie energii jonizacji
 4. Wyznaczanie elektroujemności Mullikena i twardości Pearsona
 5. Badanie zmienności elektroujemności oraz twardości w układzie okresowym
 6. Ładunek jądra i jego ekranowanie

Harmonogram

Tydzień Zajęcia
1 Zajęcia organizacyjne, omówienie celu i sposobu realizacji zajęć, wprowadzenie do metod półempirycznych, zapoznanie studentów z obsługą programu FDA.
2 — 9 Realizacja ćwiczeń
10 Oddanie sprawozdań
11 — 14 Poprawianie zwróconych sprawozdań
15 Ostateczny termin oddania poprawionych sprawozdań, wystawianie ocen

Zaliczenie

 • Ćwiczenia realizowane są przez studentów w indywidualnym tempie.
 • Studenci, którzy będą posiadali więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności będą nieklasyfikowani.
 • Sprawozdania należy wydrukować dwustronnie na kartkach A4 i trwale połączyć (np. bindowanie, listwa). Wzór pierwszej strony.
 • Sprawozdanie należy oddać w 10 tygodniu semestru. Zwroty należy oddać przed zakończeniem semestru.

Skala ocen

Liczba punktów Ocena
Pierwszy termin Kolejne terminy
23 — 25 5,0 4,0
21 — 22 4,5 3,5
19 — 20 4,0
17 — 18 3,5 3,0
15 — 16 3,0
≤ 14 2,0 2,0

Materiały