Preparatyka nieorganiczna 
Semestr VII (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Aleksandra Wiśniewska.

Laboratorium

Program

Program przedmiotu obejmuje 30 godzin zajęć laboratoryjnych, które odbywają się w trakcie 8 kolejnych tygodni. Pierwsze dwie godziny poświęcone są omówieniu programu zajęć i przepisów BHP obowiązujących podczas pracy laboratoryjnej. Właściwe zajęcia odbywają się przez 7 kolejnych tygodni w blokach 4-godzinnych. Studenci wykonują ćwiczenia w grupach 3-osobowych. Podział taki obowiązuje przez cały semestr. Zadaniem każdej z grup jest synteza 3 preparatów (lista poniżej), w tym celu należy znaleźć w dostępnej literaturze i opracować metodę syntezy każdego z preparatów.

Zajęcia odbywają się wg ustalonego harmonogramu:

Tydzień Zajęcia
1 Omówienie programu zajęć i przepisów BHP obowiązujących w pracowni laboratoryjnej. Podział na grupy, rozdział preparatów.
2 Omówienie zagadnień na kolokwium. Praca w grupach, opracowanie syntez poszczególnych preparatów w ramach samodzielnego studium literaturowego.
3 Sprawdzian teoretyczny, wybór odpowiedniego przepisu w porozumieniu z Prowadzącym, omówienie przebiegu syntez.
4 Synteza preparatu nr 1.
5 Synteza preparatu nr 2.
6 Synteza preparatu nr 3.
7 Pomiary i identyfikacja otrzymanych związków (ważenie, określenie wydajności, wykonanie widm, pomiar temperatury topnienia).
8 Odrabianie zaległości, przygotowanie sprawozdań.

Sprawdzian teoretyczny jest tylko jeden i obejmuje materiał związany z tematem wszystkich wykonywanych ćwiczeń (patrz materiały poniżej). Ze sprawdzianu teoretycznego student musi uzyskać minimum 50% punktów, w przeciwnym razie na kolejnych zajęciach pisze poprawę. Studenci poprawiający część teoretyczną otrzymują ostatecznie 50% z możliwych do zdobycia punktów. Student musi znać właściwości chemiczne i fizyczne oraz przebieg syntezy preparatów, które będzie otrzymywał w ramach zajęć.

Po zakończeniu zajęć, każda grupa musi napisać zwięzłe i logiczne sprawozdanie, które należy przekazać Prowadzącemu w formie elektronicznej PDF na ostatnich zajęciach. Sprawozdanie musi zawierać:

  • Wstęp teoretyczny
  • Opis syntez (z podaniem ilości użytych substratów oraz wydajności)
  • Obliczenia, równania reakcji chemicznych
  • Omówienie wyników, wnioski

Zaliczenie

Na ocenę końcową składają się:

  • Sprawdzian teoretyczny — max. 15 pkt.
  • Poziom teoretycznego przygotowania do zajęć praktycznych (składa się na to: umiejętność wyszukania odpowiedniego przepisu w bazie literaturowej; znajomość przepisu, właściwości preparatu i reakcji zachodzących w trakcie syntezy) — max. 15 pkt.
  • Wydajność / czystość otrzymanych preparatów — max. 30 pkt.
  • Sprawozdanie — max. 15 pkt.

Zaliczenie przedmiotu otrzymują studenci, którzy ukończą wszystkie ćwiczenia, zdadzą preparaty i sprawozdanie, i uzyskają co najmniej 37 punktów. Skalę ocen podano w poniższej tabeli.

Skala ocen

Liczba punktów Ocena
68 — 75 5,0
61 — 67 4,5
53 — 60 4,0
45 — 52 3,5
37 — 44 3,0
≤ 36 2,0

Materiały