Grupa badawcza prof. Anny Dołęgi

Synteza oraz chemia koordynacyjna związków krzemosiarkowych

Członkowie

Zapraszamy do współpracy!
Od roku akademickiego 2018/2019 mamy wolne miejsca dla doktorantów.

Tematyka badawcza

 • Synteza i chemia koordynacyjna związków krzemosiarkowych
 • Synteza i chemia koordynacyjna heterocyklicznych związków azotowych – w tym naturalnych
 • Badanie słabych oddziaływań w ciele stałym

Know-how czyli aparatura oraz oprogramowanie dostępne na miejscu, obsługiwane przez członków grupy badawczej:

 • Dyfrakcja rentgenowska
 • FT-IR
 • UV-Vis
 • Obliczenia DFT
 • Chromatografia gazowa
 • NMR
 • Technika Schlenka w pracy na linii próżniowej ze związkami wrażliwymi na wilgoć oraz utlenienie

Jesteśmy grupą badawczą zajmującą się chemią koordynacyjną, w szczególności syntezą związków kompleksowych metali przejściowych z ligandami zawierającymi wiązanie krzem-siarka [1-3] oraz ligandami azotowymi, również pochodzenia naturalnego [3-10]. Syntezy prowadzimy zarówno w warunkach normalnego ciśnienia i w obecności powietrza atmosferycznego, jak i techniką Schlenka – w przypadku związków wrażliwych na działanie wody i tlenu. Otrzymujemy proste kompleksy, niewielkie klastry oraz polimery koordynacyjne (Rys. 1-3, [3-10]). Analizujemy oddziaływania o charakterze wiązań wodorowych w kryształach otrzymywanych związków – w tym naturalnych (Rys. 4, [11,12]).

Rysunek_1 Kompleks miedzi(II) z histaminolem

   Rys. 1 Kompleks Cu(II)         Rys. 2 Klaster Ag(I)                        Rys 3 Polimer koordynacyjny Cd(II)

                                                             Rys. 4 Silanotiolan pirydyniowy

Otrzymane związki badamy szerokim wachlarzem metod: określamy strukturę na podstawie badań rentgenostrukturalnych (X-Ray), widm w zakresie promieniowania w podczerwieni (FT-IR w ciele stałym i w roztworze) oraz promieniowania UV i światła widzialnego (UV-Vis), a także widm magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR). Wszystkie te pomiary wykonywane są przez członków grupy badawczej przy pomocy aparatury dostępnej w Katedrze Chemii Nieorganicznej.

We współpracy z ośrodkami z całej Polski (Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetem Wrocławskim, Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, Instytutem Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie) badamy też inne właściwości syntezowanych u nas związków, w tym właściwości luminescencyjne, magnetyczne czy trwałość związków kompleksowych. Członkowie naszej grupy badawczej w latach ubiegłych odbywali staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych.

Obecnie opracowujemy metodę badania właściwości katalitycznych otrzymanych kompleksów metali w reakcjach utleniania związków organicznych. Wyniki badań publikujemy w bardzo dobrych czasopismach z dziedziny chemii nieorganicznej i ogólnej. Nasze prace znalazły się na okładkach prestiżowych, międzynarodowych czasopism „New Journal of Chemistry” oraz European Journal of Inorganic Chemistry [*]. Od roku 2010 zrealizowaliśmy trzy projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Współautorami naszych publikacji często zostają pracujące/pracujący w naszym laboratorium studentki/studenci.

 

Literatura

 1. a) W. Wojnowski, R. Piękoś: A study of Alcoholysis Reaction of Silicon Disulphide.I. Formation of Trialkoxysilanethiols from the Lower Primary and Secondary Aliphatic Alcohols. Z. anorg. allg. Chem. 314 (1962) 189-197; b) R. Piękoś, W. Wojnowski: Untersuchungen über die Alkoholyse des SiS2. II. Darstellung von Trialkoxysilanthiolen und Tetraalkoxycyclodisilthianen aus den tertiären Alkoholen. Z. anorg. allg. Chem. 318 (1962) 212-216.
 2. A. Dołęga, W. Marynowski, K. Baranowska, M. Śmiechowski, J. Stangret: Intramolecular Interactions in Crystals of Tris(2,6-diisopropylphenoxy)silanethiol and Its Sodium Salts. Inorg. Chem. 51 (2012) 836-843.
 3. A. Ciborska, E. Conteto, M. Milanesio, K. Kazimierczuk, K. Rzymowska, K. Brzozowski, A. Dołęga: The Syntheses and Crystal Structures of the First Disiloxane–1,3-Dithiol and Its Cadmium Complex, Eur. J. Inorg. Chem. (2015) 3059-3065. *PRACA WYRÓŻNIONA NA OKŁADCE CZASOPISMA
 4. S. Godlewska, J. Jezierska, K. Baranowska, E. Augustin, A. Dołęga: Copper(II) complexes substituted imidazole and chlorido ligands: X-ray, UV–Vis, magnetic and EPR studies and chemotherapeutic potential, Polyhedron 65 (2013) 288–297.
 5. A. Pladzyk, K. Baranowska, K. Dziubińska, Ł. Ponikiewski: One dimensional coordination polymers generated from Cd(II) tri-tert-butoxysilanethiolates and flexible aliphatic diamines. Polyhedron 50 (2013) 121-130.
 6. A. Dołęga, A. Jabłońska, A. Pladzyk, Ł. Ponikiewski, W. Ferenc, J. Sarzyński, A. Herman: Synthesis and characterization of mononuclear Zn(II), Co(II) and Ni(II) complexes containing a sterically demanding silanethiolate ligand derived from tris(2,6-diisopropylphenoxy)silanethiol, Dalton Trans. 43 (2014) 12766-12775.
 7. A. Pladzyk, Ł. Ponikiewski, A. Dołęga, K. Słowy, A. Sokołowska, K. Dziubińska, Z. Hnatejko, Structural variety of Co(II), Zn(II) and Cd(II) complexes built of 4,4’-azopyridine. Synthesis, structure and luminescence properties, Chem. Asian J. 10 (2015) 2388-2396.
 8. P. Maślewski, K. Kazimierczuk, Z. Hnatejko, A. Dołęga, Isostructural zinc and cadmium silanethiolates with bridging biimidazole co-ligands – enhanced luminescence of zinc complex, Inorg. Chim. Acta. 459 (2017) 22-28.
 9. D. Kowalkowska, A. Dołęga, N. Nedelko, Z. Hnatejko, Ł. Ponikiewski, A. Matracka, A. Ślawska-Waniewska, A. Strągowska, K. Słowy, M. Gazda, A. Pladzyk: Structural, spectral and magnetic properties of Ni(II), Co(II) and Cd(II) compounds with imidazole derivatives and silanethiolate ligands. CrystEngComm 19 (2017) 3506-3518.
 10. A. Ciborska, Z. Hnatejko, K. Kazimierczuk, A. Mielcarek, A. Wiśniewska, A. Dołęga, Silver complexes stabilized by large silanethiolate ligands - crystal structures and luminescence properties, Dalton Trans. 46 (2017) 11097-11107.
 11. K. Baranowska, N. Piwowarska, A. Herman, A. Dołęga: Imidazolium silanethiolates relevant to the active site of cysteine proteases. Cooperative effect in a chain of NH+—S hydrogen bonds. New J. Chem. 36 (2012) 1574-1582. *PRACA WYRÓŻNIONA NA OKŁADCE CZASOPISMA
 12. A. Mielcarek, M. Daszkiewicz, K. Kazimierczuk, A. Ciborska, A. Dołęga: Variable temperature X-ray diffraction study of structural parameters of NH---S hydrogen bonds in triethylammonium and pyridinium silanethiolates, Acta Crystallogr., Sect. B: Struct. Sci. B72 (2016) 763-770.