Nanotechnologia
Semestr I (2°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. Andrzej Okuniewski.

Zajęcia w formie zdalnej

W semestrze letnim 2020/21 zajęcia z przedmiotu Nanotechnologia będą odbywały się w formie mieszanej. Wszystkie wykłady i zajęcia projektowe odbywać się będą na platformie eNauczanie w terminach określonych planem zajęć w formie synchronicznej (webinarium). Obecność i aktywność na zajęciach w tym czasie będzie kontrolowana (lista obecności, logi platformy eNauczanie).

Pierwsze zajęcia laboratoryjne (wprowadzenie i kolokwium z całości materiału) odbędą się na platformie eNauczanie. Kolejne cztery spotkania odbędą się stacjonarnie w pracowni KChN (p. 132 Ch. A).

Konsultacje będą odbywać się zdalnie w formie synchronicznej w wyznaczonych terminach (czat/webinarium) oraz w formie asynchronicznej (e-mail).

Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej (na terenie uczelni) w terminie ostatniego wykładu. Terminy poprawkowe również będą realizowane stacjonarnie. W przypadku pogorszenia się sytuacji epidemicznej egzaminy mogą zostać zrealizowane w formie zdalnej (test na platformie). Wszystkie zasady zaliczenia pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje o trybie prowadzenia zajęć znajdują się na platformie eNauczanie pod poniższym linkiem:

Zaliczenie przedmiotu

Aby zdobyć zaliczenie z przedmiotu należy uzyskać pozytywny wynik (min. 60%) ze wszystkich trzech części przedmiotu. Ocena końcowa jest obliczana następująco:

O = 0,40×E + 0,35×P + 0,25×L

gdzie: 
O – ocena końcowa
E – ocena z egzaminu
P – ocena z projektu
L – ocena z laboratorium

W terminie poprawkowym maksymalna ocena końcowa to 3,0.

Osoby, które ukończyły kierunek lub przedmiot Nanotechnologia będą miały możliwość przepisania ocen – po szczegóły proszę zgłosić się do prowadzącego po pierwszych zajęciach.

Skala ocen we wszystkich składowych przedmiotu jest następująca:

Procent punktów Ocena
92 — 100 5,0
84 — 91 4,5
76 — 83 4,0
68 — 75 3,5
60 — 67 3,0
< 60 2,0

Wykład

Program

 1. Zajęcia organizacyjne: Szczegółowe omówienie programu, formy oraz zasad zaliczenia przedmiotu. Polecana literatura.
 2. Modelowanie molekularne: Metody ab-initio i półempiryczne. Koszt obliczeniowy. Pola siłowe. Hiperpowierzchnie energii potencjalnej. Mechanika molekularna. Problem minimum globalnego. Metody bezgradientowe i gradientowe poszukiwania minimów lokalnych funkcji wielu zmiennych. Kryteria zbieżności. Dynamika molekularna. Zasady dynamiki Newtona. Równania ruchu. Algorytm Verleta i jego pochodne. Pudła symulacyjne. Periodyczne warunki brzegowe. Temperatura i ciśnienie w symulacjach komputerowych.
 3. Historia nanotechnologii: Wykład There's Plenty of Room at the Bottom. Wprowadzenie pojęcia nanotechnologia.
 4. Nanolitografia: Fotolitografia. Rodzaje fotorezystów. Metody rozwirowania, rozpylania i zanurzania. Maski do fotolitografii, efekt bliskości optycznej (OPC). Elektronolitografia. Działa elektronowe. Nanoodciskanie. Litografia z użyciem sondy skanującej (SPL). Mikrofluidyka, lab-on-a-chip, human-on-a-chip. Procesory komputerowe.
 5. Nanoelektronika: Pasma energetyczne. Poziom Fermiego. Półprzewodniki samoistne i domieszkowane. Budowa przerwy energetycznej (prosta i skośna). Złącze p-n. Diody DIP, SMD, COB, OLED. Ceramika ITO. Polimery przewodzące. Wynalezienie tranzystora. Tranzystory MOSFET i układy CMOS. Prawo Moora. Tranzystory wielobramkowe.
 6. Pamięci komputerowe: Historia zapisu informacji binarnej, krosno Jaquarda. Gęstość zapisu informacji. Zapis magnetyczny, optyczny i mechaniczny. Pamięci EPROM, Flash, SSD. Pamięci FeRAM i ReRAM. Przełączniki molekularne. Zapis przy pomocy pojedynczych atomów.
 7. Badania strukturalne: Ciała krystaliczne i amorficzne. Mikroskopy z sondą skanującą (STM, AFM). Silniki piezoelektryczne. Efekt tunelowy. Promieniowanie synchrotronowe. Spektroskopia XPS, AES, XANES i EXAFS. Badania rentgenostrukturalne. Strukturalne bazy danych.
 8. Chemia koordynacyjna i supramolekularna: Typy wiązań i oddziaływań chemicznych. Wiązanie koordynacyjne. Addukty Lewisa. Teoria HSAB Pearsona. Liczba koordynacyjna. Geometrie centrów koordynacji. Wiązania wodorowe, halogenowe i chalkogenowe. Oddziaływania π. Inżynieria krystaliczna. Metal-organic frameworks.
 9. Nanostruktury węglowe: Wymiarowość struktur. Odmiany alotropowe węgla. Fulereny. Nanorurki węglowe. Wektor chiralności. Diagramy Schlegela. Grafen i jego pochodne (tlenek grafenu, zredukowany tlenek grafenu, grafan). Metoda Hummera.
 10. Efekty kwantowe w nanostrukturach: Jednowymiarowa nieskończona studnia potencjału (JNST), bezczasowe równanie Schrödingera, warunek brzegowy i normalizacyjny, funkcje falowe i energie stanów stacjonarnych dla JNST. Zastosowanie modelu JNST do półprzewodnikowych studni, drutów i kropek kwantowych.
 11. Nanostruktury 2D: Chemiczna funkcjonalizacja powierzchni. Samoorganizacja. Chemiczne i elektrochemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD, EVD), osadzanie warstw monoatomowych (ALD), epitaksja z wiązki molekularnej (MBE). Związki amfifilowe, surfaktanty, fosfolipidy. Warstwy Langmuira. Metoda Langmuira-Blogett i Langmuira-Schaeffera.
 12. Nanostruktury 1D: Nanowłókna, nanodruty, nanopręty, nanokolumny, nanowstążki i nanorurki. Elektroprzędzenie, metoda VLS (vapour-liquid-solid), synteza wg szablonu (template synthesis). Wąsy metaliczne (whiskers).
 13. Nanostruktury 0D: Nanosfery, nanomuszle, nanokostki, nanopatyczki. Nanocząstki core-shell. Wpływ kształtu i rozmiaru na właściwości nanocząstek. Rezonans plazmonowy. Fluorescencja. Nanocząstki metaliczne. Nanoczątki srebra i złota, argyria. Klastry metaliczne. Nanocząstki tlenkowe (metali i półmetali). Metoda solwo- i hydrotermalna. Metoda zol-żel, alkoksymetale, TEOS. Nanocząstki magnetyczne. Nanocząstki półprzewodników (II-VI i III-V). Kropki kwantowe. Nanocząstki organiczne, polimerowe. Koacerwacja. Micele i liposomy. Dendrymery. Zastosowanie nanocząstek w medycynie. Nośniki leków. Terapia fototermiczna.
 14. Ćwiczenia rachunkowe: Obliczanie średnicy nanorurek węglowych. Obliczanie prawdopodobieństwa tunelowania elektronów przez barierę potencjału. Obliczanie długości fali emitowanej podczas przejścia elektronów pomiędzy stanami stacjonarnymi w półprzewodnikowej studni potencjału na postawie modelu JNSP. Obliczanie gęstości krystalograficznej metali. Obliczanie wielkości nanocząstek przy pomocy równania Debye'a-Scherrera na postawie dyfraktogramu proszkowego.
 15. Egzamin zerowy (wyłącznie dla osób, które otrzymały ocenę 4,5 lub wyższą z projektu i laboratorium).

Zaliczenie

 • W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia wykładowe (2 × 2 pkt.), których wynik dodawany jest do wyniku testu egzaminacyjnego. Punkty te nie są uwzględniane w terminie poprawkowym.
 • Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie studenci, którzy zaliczą projekt i laboratoria.
 • Egzamin będzie składał się z 15 zadań testowych (15 pkt.) oraz 5 zadań otwartych (10 pkt.). Zalicza 60%, czyli 15 pkt.
 • Na egzamin proszę zabrać kalkulator. Niezbędne wzory i stałe będą widoczne na ekranie przez cały czas trwania egzaminu.
 • Osoby, które nie uzyskają zaliczenia w pierwszym terminie mogą przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej.
 • Studenci, którzy będą posiadali więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności będą nieklasyfikowani.

Literatura


Projekt

Program

W ramach zajęć studenci samodzielnie opracowują projekty, których opis znajduje się w materiałach poniżej.

Zajęcia realizowane są na licencjonowanych kopiach programu HyperChem 8, które zainstalowane są na komputerach w salach daktycznych Wydziału Chemicznego. Aby uzyskać dostęp do komputera w przypadku zajęć zdalnych należy kontaktować się z prowadzącym zajęcia – dr. inż. Damianem Rosiakiem.

Harmonogram

Tydzień Zajęcia
1 Zajęcia organizacyjne, ćwiczenia z zakresu obsługi programu HyperChem
2 — 7 Realizacja projektu
8 Pierwszy termin oddania projektu
9 Poprawianie projektów
10 Ostateczny termin oddania poprawionych projektów, wystawianie ocen

Zaliczenie

 • Projekt realizowany jest przez studentów w indywidualnym tempie.
 • Studenci, którzy będą posiadali więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności będą nieklasyfikowani.
 • Projekt należy przygotować z wykorzystaniem szablonu strony tytułowej (patrz materiały poniżej).
 • Plik PDF z projektem należy zamieścić na platformie eNauczanie najdalej w 8 tygodniu zajęć.
 • Poprawione projekty należy wgrać na platformę najpóźniej do dnia ostatnich zajęć.

Materiały


Laboratorium

Na pierwszych zajęciach, oprócz wprowadzenia, odbywa się kolokwium z całości materiału (4 preparaty). Zagadnienia podane sią przy opisie każdego ćwiczenia w skrypcie (plik PDF poniżej). Kolokwia pisane są indywidualnie, a maksymalna liczba punktów do zdobycia to 30.

W kolejnych tygodniach studenci wykonują w trójosobowych grupach syntezę nanocząstek wg instrukcji zawartych w skrypcie:

 • Nanocząstki siarczku cynku domieszkowane jonami manganu(II) [ZnS:Mn2+ NP]
 • Kropki kwantowe selenku kadmu [CdSe QD]
 • Megnetyczne nanocząstki tlenku żelaza [Fe3O4 MNP]
 • Nanocząstki węglowe z mleka kokosowego [CNP]

Skład osobowy grup oraz kolejność wykonywania preparatów ustalana jest na zajęciach organizacyjnych.

Na koniec laboratorium każda grupa przygotowuje jedno sprawozdanie na szablonie zawartym w skrypcie. Za sprawozdanie można otrzymać maksymalnie 5 pkt.

Skrypt do laboartorium znajduje się na platformie eNauczanie

Zaliczenie

 • Z za kolokwium można usyskać 30 pkt., 4 × 5 = 20 pkt. za sprawozdania, czyli łącznie 50 pkt. Aby uzyskać zaliczenie z laboratorium trzeba zdobyć łącznie 60%, czyli 30 pkt.
 • Skala ocen podana jest na górze strony.
 • Studenci, którzy będą posiadali więcej niż 20% nieusprawiedliwionych nieobecności będą nieklasyfikowani.