Semestr I (1°)
Semestr II (1°)

Chemia I
Semestr I (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: prof. dr hab. inż. Jarosław Chojnacki.

Wykład

Zajęcia w formie zdalnej

Wykłady do przedmiotu prowadzone będą zdalnie

Program

 • Atomy i cząsteczki: Materia, masa, energia. Model standardowy, cząstki subatomowe. Atom, izotop, pierwiastek chemiczny. Liczba atomowa, masowa, masa atomowa. Mol.
 • Struktura elektronowa atomu: Podstawy mechaniki kwantowej. Równania de Broglie'a, Schrödingera, zasada Heisenberga. Liczby kwantowe. Orbitale. Reguły Pauliego i Hunda. Konfiguracje elektronowe.
 • Klasyfikacja pierwiastków chemicznych: Układ okresowy a budowa atomów. Bloki elektronowe. Typy pierwiastków chemicznych. Okresowa zmiana właściwości fizycznych i chemicznych.
 • Wiązania chemiczne: Wiązania: jonowe, kowalencyjne, spolaryzowane, koordynacyjne. Geometria cząsteczek. Hybrydyzacja orbitali. Metoda LCAO i VSEPR. Wiązanie wodorowe, metaliczne, van der Waalsa.
 • Klasyfikacja związków chemicznych: Wodorki, tlenki, kwasy, zasady, sole. Współczesna nomenklatura. Wpływ typu wiązań na właściwości fizyczne i chemiczne.
 • Reakcje chemiczne: Typy reakcji chemicznych. Efekty energetyczne. Podstawy termodynamiki i termochemii. Równowaga chemiczna. Kinetyka reakcji chemicznych.
 • Równowagi w roztworach wodnych: Stężenia roztworów. Dysocjacja elektrolityczna. Elektrolity mocne i słabe. Równowaga kwasowo-zasadowa. Teorie kwasów i zasad. Wskaźniki. Hydroliza, bufory, amfoteryzm. Strącanie osadów, iloczyn rozpuszczalności.
 • Podstawy elektrochemii: Potencjał redoks. Reakcje redoks. Szereg elektrochemiczny. Ogniwa galwaniczne. Elektroliza.

Ćwiczenia

Program

 • Pisanie równań reakcji chemicznych: cząsteczkowych i jonowych (3 godziny)
 • Roztwory: stężenie molowe, stężenie procentowe (wagowe), ppm, ppb, przeliczanie stężeń (3 godziny)
 • Pierwsze kolokwium (7 tydzień zajęć)
 • Stechiometria związków i mieszanin, wyznaczanie wzorów empirycznych i rzeczywistych(2h),
 • Stechiometria reakcji, uwzględnianie czystości, stężeń reagentów i ich nadmiaru oraz wydajności reakcji (4 godziny)
 • Drugie kolokwium (14 tydzień zajęć)
 • Kolokwium poprawkowe (15 tydzień zajęć)

Zaliczenie

W trakcie semestru przeprowadzone będą dwa kolokwia. Z każdego kolokwium można uzyskać 15 punktów. Aby zaliczyć ćwiczenia rachunkowe należy uzyskać łącznie co najmniej 16 punktów z obu sprawdzianów i minimum 5 z każdego z nich. Skala ocen jest następująca:

Liczba punktów Ocena
28 — 30 5,0
25 — 27 4,5
22 — 24 4,0
19 — 21 3,5
16 — 18 3,0
< 16 2,0

Literatura

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.