Webmaster: dr inż. Andrzej Okuniewski

Aktualności
Rozkład zajęć
Terminy egzaminów
Tematy prac dyplomowych

Seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej

Zapraszamy do udziału w seminarium Katedry Chemii Nieorganicznej,
które odbędzie się w piątek 9 kwietnia o godzinie 10:15 przez platformę MS Teams.

Wystąpienie pod tytułem:

"Ewaluacja działalności naukowej - KChN"

zaprezentuje

dr inż. Damian Rosiak

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGRiYThjYTctMmNiMC00MzFmLTkyOWQtNjVlOTkwMjhhN2Ex%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22c1c89494-2a03-4b65-a85d-64cf609f6ca7%22%7d

Dla pracowników oraz doktorantów Katedry Chemii Nieorganicznej
udział w Seminarium Katedralnym jest obowiązkowy.


Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.