Chemia nieorganiczna II (obieralny) 
Semestr I (2°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. Anna Dołęga.

Laboratorium

Uwaga! Sprawozdania będą przyjmowane wyłącznie w zeszytach laboratoryjnych!

Program

Analiza jakościowa (3 tygodnie)

 • Ćwiczenie 1 (2-4 tydzień):
  Analiza 10 substancji nieorganicznych (sole, kwasy, zasady, tlenki, metale, niemetale). Kolokwium – reakcje metali z kwasem solnym (w obecności tlenu i bez) i azotowym(V), reakcje katonów metali z NaOH i amoniakiem, reakcje anionów z azotanem(V) srebra(I) i chlorkiem baru – zaliczenie od 50%.
  Lista kationów: Ag+, Pb2+, Hg2+, Cu2+, Bi3+, Cd2+, Co2+, Ni2+, Mn2+, Al3+, Zn2+, Cr3+, Fe3+, Ba2+, Ca2+, Mg2+, NH4+, Na+, K+.
  Lista anionów: Cl, Br, I, CH3COO, S2−, NO2, CO32−, BO2, C2O42−, C4H4O62−, PO43−, CrO42−, S2O32−, NO3, SO42−, SiO32−.

Analiza ilościowa (5 tygodni)

 • Ćwiczenie 2 (5 tydzień):
  Oznaczanie manganu w stali. Kolokwium – reakcje redoks z udziałem manganianiu(VII) i dichromianu(VI) – zaliczenie od 50%.
 • Ćwiczenie 3 (6 tydzień):
  Oznaczanie twardości węglanowej i całkowitej wody (miareczkowanie HCl wobec oranżu metylowego i wersenianem wobec czerni eriochromowej). Kolokwium – skale twardości wody i metody jej usuwania – bez progu punktowego.
 • Ćwiczenie 4 (7 tydzień):
  Oznaczanie tlenu w wodzie metodą Winklera. Kolokwium – stechiometria obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne – 1 zadanie na podstawie toku analizy – zaliczenie od 60%.
 • Ćwiczenie 5 (8 tydzień):
  Oznaczanie miedzi w mosiądzu metodą jodometryczną. Kolokwium – stechiometria obliczeń w oparciu o reakcje chemiczne – 1 zadanie na podstawie toku analizy – zaliczenie od 60%.
 • Ćwiczenie 6 (9 tydzień):
  Oznaczanie zawartości fosforanów w napojach typu Cola, nawozach sztucznych itp. (strącanie w postaci fosfomolibdenianu amonu). Kolokwium – brak.

Preparatyka i technologia nieorganiczna (6 tygodni)

 • Ćwiczenie 7 (10-15 tydzień):
  Ćwiczenie w grupach 4-5 osobowych. Do wyboru – opracowanie technologii procesu odzyskiwania różnych substancji nieorganicznych z materiałów odpadowych lub synteza preparatu nieorganicznego. Kolokwium – brak.

Punktacja

Nr ćwiczenia Maksymalna liczba
punktów za część
praktyczną
Maksymalna liczba
punktów za część
teoretyczną
Suma punktów
1 200 50
zaliczenie od 50%
(+10 pkt. za każde 10% powyżej 50%)
250
2 50 10
zaliczenie od 50%
(+5 pkt. za każde 25% powyżej 50%)
60
3 50 20
bez progu punktowego
70
4 50 10
zaliczenie od 60%
(+10 pkt. za poprawne rozwiązanie zadania)
60
5 50 10
zaliczenie od 60%
(+10 pkt. za poprawne rozwiązanie zadania)
60
6 50 brak 50
7 200 brak 200
Σ 650 100 750

Skala ocen

Liczba punktów Ocena
675 — 750 5,0
600 — 674 4,5
525 — 599 4,0
450 — 524 3,5
375 — 449 3,0
< 375 2,0

Seminaria

W ramach seminariów studenci przygotowują 18-20-minutowe prezentacje na uzgodniony z prowadzącą temat (patrz wstępna lista tematów) na podstawie wskazanych przez prowadzącą źródeł.

Zaliczenie

Ocenie podlegają następujące elementy prezentacji:

 • Zawartość merytoryczna 40%
 • Sposób prezentacji 15%
 • Estetyka prezentacji 10%
 • Czas prezentacji 10%
 • Terminowe dostarczenie 10% (prezentację należy przesłać prowadzącej co najmniej na 24 godziny przed jej wygłoszeniem)

Skala ocen

Procent punktów Ocena
90,0 — 100,0 5,0
80,0 — 89,9 4,5
70,0 — 79,9 4,0
60,0 — 69,9 3,5
50,0 — 59,9 3,0
< 50,0 2,0

Lista tematów

 1. Kompleksy wernerowskie
 2. Historia rozwoju chemii koordynacyjnej w Polsce
 3. Nagrody Nobla w dziedzinie chemii nieorganicznej:
  • Maria Skłodowska-Curie
  • Alfred Werner
  • Fritz Haber
  • Linus Pauling
  • Karl Ziegler, Giulio Natta
  • Herbert Brown, Georg Wittig
  • Henry Taube
  • Ernst Otto Fischer, Geoffrey Wilkinson
  • Jean-Marie Lehn, Charles John Pedersen, Donald Cram
  • Gerhard Ertl
  • Dan Shechtman
 4. Ligandy w kompleksach metali
  • Ligandy wernerowskie:
   • Anionowe – halogenki, pseudohalogenki
   • Obojętne – woda, amoniak, tlenek węgla
   • Aminy
  • Ligandy makrocykliczne
   • Etery koronowe
   • Etery aza- i tiokoronowe
   • Kryptandy i etery lariatowe
   • Kaliksareny
   • Porfiryny i koryny
  • Ligandy „non-innocent”
  • Ligandy o dużej zawadzie przestrzennej – przykłady
 5. Chemia bionieorganiczna:
  • Nitrogenaza, budowa i funkcja centrum katalitycznego, związki modelowe
  • Anhydraza węglanowa, budowa i funkcja centrum katalitycznego – rola jonów cynku
  • Hemoglobina – budowa centrum katalitycznego, mechanizm wiązania i przenoszenia tlenu przez centrum katalityczne
  • Błękitne białka miedziowe – rola struktury kompleksów miedzi w centrum aktywnym w przenoszeniu elektronów
  • Proces fotosyntezy (fotosystem II)
 6. Polimery koordynacyjne i MOFy – rodzaje, przykłady, potencjalne zastosowania.
 7. Zastosowanie metali i kompleksów metali w medycynie
  • cisplatyna i kompleksy platyny kolejnych generacji, historia odkrycia, mechanizm działania
  • srebro i złoto, historia, związki i ich zastosowanie, współczesne badania – nanocząstki
  • izotopy promieniotwórcze, środki kontrastujące (bomba kobaltowa, związki gadolinu, technetu, jodu, baru)
 8. Wiązania i reakcje w kompleksach metali:
  • Wiązanie koordynacyjne
  • Wiązania wodorowe
  • Agostic and anagostic bonds
  • Kinetyka wymiany ligandów w kompleksach metali
 9. Współczesna technologia nieorganiczna:
  • Magazynowanie wodoru
  • Utlenianie wody na katalizatorach heterogenicznych – otrzymywanie wodoru
  • Ogniwa paliwowe
  • Ogniwa fotowoltaiczne
  • Nieorganiczne materiały luminescencyjne – przykłady, zastosowanie (LED)
  • Kataliza:
   • TiO2
   • Katalizatory samochodowe
   • Katalizatory Zieglera-Natty
   • Katalizator Fischera-Tropscha
   • Katalizatory chiralne
   • Utlenianie zanieczyszczeń (np. CO)
   • Konwersja CO z parą wodną (proces WGS)
   • Aktywacja metanu
   • Nośniki katalizatorów, materiały mikroporowate i mezoporowate