Techniki laboratoryjne
Semestr II (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. Rafał Grubba.

Laboratorium

Program

Zajęcia z Technik laboratoryjnych odbywają się w trzech Katedrach – po 5 spotkań w każdej:

 • Katedra Chemii Organicznej – osoba odpowiedzialna:
  prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka (p. 15, Ch. A)
 • Katedra Chemii Fizycznej – osoba odpowiedzialna:
  dr hab. inż. Dorota Warmińska (p. 201, Ch. A)
 • Katedra Chemii Nieorganicznej – osoba odpowiedzialna:
  dr inż. Andrzej Okuniewski (p. 123, Ch. A)

Katedra Chemii Organicznej

Godziny zajęć należy ustalić z osobą odpowiedzialną za zajęcia organizowane w KChO.

Program laboratoriów i zasady punktacji części realizowanej w KChO zostaną omówione w trakcie zajęć organizacyjnych.

Katedra Chemii Fizycznej

Godziny zajęć należy ustalić z osobą odpowiedzialną za zajęcia organizowane w KChF.

Program laboratoriów i zasady punktacji części realizowanej w KChF znajdują się w materiłach.

Katedra Chemii Nieorganicznej

Zajęcia w pracowni KChN odbywają się w trakcie ostatnich 5 tygodni semestru wg planu zajęć dostarczanego przez dziekanat.

Program laboratoriów realizowanych w KChN omówiony jest w skrypcie (patrz materiały). Każde z czterech ćwiczeń składa się z części teoretycznej (wejściówka, 10 pkt.) oraz praktycznej (wykonanie ćwiczenia i sporządzenie sprawozdania, 15 pkt.). Łącznie można zdobyć 4 × (10 + 15) = 100 pkt.

Zaliczenie

Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu Techniki laboratoryjne należy zdobyć 60% punktów w każdej z trzech Katedr. Końcowa ocena zostanie obliczona na podstawie średniej arytmetycznej z tych trzech wyników zgodnie z poniższą tabelą:

Średni wynik
(KChO + KChF + KChN)/3
Ocena
Termin podstawowy Termin poprawkowy
88% — 100% 5,0 4,0
81% — 87% 4,5 3,5
74% — 80% 4,0
67% — 73% 3,5 3,0
60% — 66% 3,0
< 60 2,0 2,0

Osoby, które nie uzyskają zaliczenia będą miały możliwość napisania kolokwium z niezaliczonej części w trakcie sesji podstawowej (czerwiec), a w przypadku niepowodzenia również w sesji poprawkowej (wrzesień).

Materiały

Literatura

 • N. Bellen, A. Gutorska: Poradnik laboranta chemika, WNT 1985.
 • J. Prejzner: Chemia nieorganiczna. Laboratorium, Wydawnictwo PG 2004.
 • D. Witt, K. Dzierzbicka, J. Rachoń: Syntezy i transformacje związków organicznych, Wydawnictwo PG 2007.
 • A. I. Vogel: Preparatyka Organiczna, WNT 2006.
 • B. Bochwica (tłum.): Preparatyka Organiczna, PWN 1971.