Wiesław Wojnowski (1933)

Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej, 1989-2003.

  • Chemia nieorganiczna
  • Chemia związków krzemoorganicznych
  • Rentgenowska analiza strukturalna

Urodził się 7 marca 1933 r. w Toruniu. Szkołę średnią (Technikum Chemiczne w Toruniu) ukończył w roku 1952 i rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Studia ukończył w 1957 roku, uzyskując stopień i tytuł mgr inż. chemii. Jeszcze podczas studiów, w roku 1956 rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej, kolejno jako młodszy asystent, starszy asystent, w roku 1962 otrzymał stopień doktora nauk technicznych (Wydział Chemii PG), promotor: prof. W. Rodziewicz na podstawie pracy: "Etoksykreozosilany - badania reakcji alkoholizy" i awansował na stanowisko adiunkta. W roku 1971 habilitował się na podstawie rozprawy: "Badania reakcji alkoholizy dwusiarczku krzemu" i zatrudniony został na stanowisku docenta. W roku 1980 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego a w roku 1989 tytuł profesora zwyczajnego.

Od roku 1992 do 2003 Kierownik Katedry Chemii Nieorganicznej Politechniki Gdańskiej. W latach 1975/1976 pracował na stanowisku Research Associate w University of Wisconsin at Madison (USA), Department of Chemistry w zespole prof. R. Westa (chemia polisilanów).

W roku 1980 (1 semestr) wykładał w Southern Illinois University at Carbondale (USA), Departament of Chemistry zaś w roku 1981 (pół semestru) był gościem Uniwersytetu w Göttingen (RFN), Instytut Chemii Nieorganicznej, w latach 1983-1985 (2 lata) pracował jako Gast-Professor w Max-Planck-Institut für Festkörperforschung w Stuttgarcie. We współpracy z prof. H.G. von Schnering powstało wówczas kilkanaście publikacji dotyczących badań rentgenostrukturalnych związków krzemoorganicznych. Współpraca z MPI trwa do dziś, jak również z Uniwersytetem Technicznym w Aachen (prof. W. Bronger i prof. P. Pätzold). Od 1969 roku kierował zespołem naukowym Chemii i Technologii Związków Krzemoorganicznych obejmującym kilkanaście osób.

W latach 1969-1973 pełnił funkcję wicedyrektora Instytutu Chemii i Technologii Nieorganicznej PG, w latach 1978-1981 i 1987-1990 funkcję prodziekana Wydziału Chemii PG. Pełnił też funkcję przewodniczącego Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1988-1990 i 1995-1997). W roku 1999 został wyróżniony Odznaką Honorową PTCh.

Opublikował 155 artykułów naukowych głównie w Z. Anorg. Allg. Chem. i J. Organomet. Chem., oraz 22 patenty. Jest promotorem 17 doktoratów. Trzy osoby z jego zespołu habilitowały się: Barbara Becker, Jerzy Pikies i Aleksander Herman. Barbara Becker i Jerzy Pikies uzyskali następnie tytuły profesora.

Doktorzy wypromowani:
B. Becker `78, A. Herman `78, S. Konieczny `78, J. Pikies `78, E. Felcyn `79, A. Kwiatkowska-Sienkiewicz `79, K. Przyjemska `80, H. Masiakowski `83, J. Nowak `84, M. Jaczewski `84, B. Dręczewski `86, Z. Pawelec `95, K. Wrzesień `96, K. Radacki `00, Ł. Ponikiewski `07, E. Jesionka `07, A. Ciborska `09.

Tematyka naukowa:
chemia związków krzemoorganicznych, zwłaszcza nowa dziedzina chemii związków krzemosiarkowych - organoksytiokrzemianów, zawierających wiązanie O-Si-S, którą zapoczątkował w roku 1961 odkryciem nowych klas związków krzemosiarkowych otrzymywanych w reakcjach alkoholi z dwusiarczkiem krzemu; chemia estrów kwasu ortokrzemowego [1-2], chemia polisilanówrentgenograficzne badania struktury związków chemicznych

Stworzył w kierowanej przez siebie Katedrze Pracownię Rentgenograficznej Analizy Strukturalnej Monokryształów z najnowocześniejszym wyposażeniem uzyskując na ten cel granty w wysokości blisko jednego miliona złotych.

Posiadane odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi 1977, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1981, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski 1999, Medal Edukacji Narodowej 1997, Medal za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej 2004, Medal Złoty Za Długoletnią Służbę 2008.

Jest żonaty. Ma dwoje dzieci: synowie Mirosław, urodzony w 1975 roku i Wojciech, urodzony w 1989 roku. Jego hobby to kaktusy, meteoryty i muzyka (klasyczna i country).


Prof. Wiesław Wojnowski przywrócił zajmowanemu gabinetowi kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej pierwotny wygląd z roku 1904 i oryginalne wyposażenie poddał starannej restauracji. Przy tym biurku pracowali przed prof. Wojnowskim (zdjęcie z lipca 1992 roku) profesorowie: Otto Ruff, Hans von Wartenberg, Wilhelm Klemm oraz Włodzimierz Rodziewicz.

Literatura

  1. W. Wojnowski, R. Piękoś: A study of Alcoholysis Reaction of Silicon Disulphide. I. Formation of Trialkoxysilanethiols from the Lower Primary and Secondary Aliphatic Alcohols. Z. anorg. allg. Chem. 314 (1962) 189-197.
  2. R. Piękoś, W. Wojnowski: Untersuchungen über die Alkoholyse des SiS2. II. Darstellung von Trialkoxysilanthiolen und Tetraalkoxycyclodisilthianen aus den tertiären Alkoholen. Z. anorg. allg. Chem. 318 (1962) 212-216.

Autor: Wiesław Wojnowski