Semestr I (1°)
Semestr II (1°)

Chemia nieorganiczna 
Semestr I (1°)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. Katarzyna Kazimierczuk.

Wykład

Program

 • Podstawowe pojęcia i definicje: podstawowe prawa chemiczne, zbilansowane równania chemiczne, równania jonowe, nazewnictwo związków chemicznych. Stany skupienia: definicja ciał stałych, ciekłych i gazowych. Budowa atomu: jądro atomowe, liczba atomowa i masowa, defekt masy i energia wiązania jądra, izotopy, trwałość jąder, samorzutne przemiany jądrowe, szybkość rozpadu promieniotwórczego, okres półtrwania, reakcje termojądrowe.
 • Budowa atomu: elektrony w atomach, model Bohra, zasada nieoznaczoności Heisenberga, gęstość elektronowa, liczby kwantowe, orbitale atomowe, zakaz Pauliego, reguła Hunda. Rozbudowa powłok elektronowych.
 • Układ okresowy pierwiastków: okresowość właściwości chemicznych i fizycznych, okresy, grupy i bloki, promienie atomowe, jonowe i van der Waalsa.
 • Wiązania chemiczne: elektrony walencyjne, reguła oktetu, elektroujemność, powinowactwo elektronowe, energia wiązań chemicznych. Orbitale molekularne: metoda LCAO (MO), orbitale typu sigma i pi, hybrydyzacja orbitali atomowych, rząd wiązania. Wzory Lewisa, VSEPR. Silne wiązania chemiczne i ich rodzaje, charakterystyka wiązania jonowego, metalicznego i kowalencyjnego. Właściwości fizykochemiczne substancji w zależności od typu wiązań chemicznych, związki jonowe i molekularne, metale, stopy i związki metaliczne. Amfoteryczność. Słabe wiązania chemiczne, wiązania wodorowe, siły van der Waalsa.
 • Roztwory. Właściwości i funkcje rozpuszczalnika, woda jako rozpuszczalnik, solwatacja, autodysocjacja, rozpuszczalniki donorowe i akceptorowe, stopione sole.
 • Elektrolity: elektrolity słabe i mocne, stała i stopień dysocjacji.
 • Podstawy termochemii. Ciepło reakcji chemicznej, entalpia, prawo Hessa. Równowagi chemiczne: prawo działania mas. Podstawy kinetyki, mechanizm reakcji chemicznych a rząd reakcji. Reakcje redoks: stopień utlenienia, bilansowanie równań redoks, reduktory i utleniacze. Ogniwa elektrochemiczne. Potencjały standardowe. Podstawy chemii koordynacyjnej.
 • Wodór, tlen, woda. Alotropia, izomorfizm.

Zaliczenie

W sesji odbędzie się egzamin. Do egzaminu będą dopuszczone osoby, które zaliczyły ćwiczenia z chemii nieorganicznej. Aby zaliczyć przedmiot na egzaminie należy uzyskać co najmniej 60% punktów możliwych do zdobycia.

Literatura

 • P. Atkins, L. Jones: Chemia Ogólna Cząsteczki, materia, reakcje. PWN, Warszawa 2009.
 • A. Bielański: Podstawy chemii nieorganicznej. PWN, Warszawa 2012.

Ćwiczenia

Program

 • Podstawowe pojęcia chemiczne: masa atomowa i cząsteczkowa, mol, prawo Avogadro, masa molowa, izotopy (3 godziny)
 • Prawa gazowe (2 godziny)
 • Stechiometria wzorów chemicznych (3 godziny)
 • Pierwsze kolokwium (5 tydzień zajęć)
 • Bilansowanie reakcji chemicznych (3 godziny)
 • Stechiometria równań chemicznych (5 godzin)
 • Drugie kolokwium (10 tydzień zajęć)
 • Stechiometria mieszanin (2 godziny)
 • Roztwory: stężenie molowe, stężenie procentowe, ppm, ppb, ppt, przeliczanie stężeń (4 godziny)
 • Wzory Lewisa (2 godziny)
 • Trzecie kolokwium (15 tydzień zajęć)

Zaliczenie

W trakcie semestru przeprowadzone będą trzy kolokwia. Z każdego kolokwium można uzyskać 15 punktów. Aby zaliczyć ćwiczenia rachunkowe należy uzyskać co najmniej 60% wszystkich punktów możliwych do zdobycia tzn. 45 pkt. × 0.6 = 27 pkt. Skala ocen jest następująca:

Liczba punktów Ocena
42 — 45 5,0
37 — 41 4,5
32 — 36 4,0
27 — 31 3,5
< 27 2,0

Osoby, które nie uzyskają wymaganych 27 punktów, będą mogły uzyskać zaliczenie ćwiczeń w sesji poprawkowej. Wówczas należy napisać kolokwium poprawkowe z całości materiału. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest wówczas zdobycie 50% punktów z tego kolokwium.

Literatura

 • Skrypt KChN on-line (ćwiczenia)
 • Z. Bądkowska, E. Koliński, M. Wojnowska: Obliczenia z Chemii Nieorganicznej. Wydawnictwo PG.
 • H. Całus: Podstawy Obliczeń Chemicznych. PWT.
 • Praca zbiorowa: Obliczenia z chemii ogólnej. Wydawnictwo UG.

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.