prof. dr hab. inż. Tadeusz Połoński

Główny wątek moich prac dotyczy inżynierii kryształów i koncentruje się na otrzymywaniu struktur supramolekularnych przy użyciu słabych oddziaływań międzycząsteczkowych, takich jak wiązania halogenowe i chalkogenowe. Druga dziedzina, często związana z pierwszą, dotyczy zastosowań spektroskopii dichroizmu kołowego (CD) w stereochemii układów molekularnych i supramolekularnych.

Publikacje:
1.  Eichstaedt K., Wicher B., Gdaniec M., Połoński T., Cryst. Eng. Comm, 2016, 18, 5807. "Halogen bonded polypseudorotaxanes based on a pillar[5]arene host"
2.  Eichstaedt K., Wasilewska A., Wicher B., Gdaniec M., Połoński T., Cryst. Growth Des., 2016, 16, 1282. "Supramolecular Synthesis Based on a Combination of Se···N Secondary Bonding Interactions with Hydrogen and Halogen Bonds"
 

prof. dr hab. inż. Krystyna Dzierzbicka

Tematyka realizowanych badań dotyczy syntezy i projektowania koniugatów muramylopeptydów i desmuramylopeptydów (fragmentów ścian komórkowych bakterii) ze związkami o stwierdzonej lub domniemanej aktywności biologicznej, związków heterocyklicznych, pochodnych akrydyny, akrydonu, batracyliny, antrachinonów oraz peptydów (tuftsyny/retro-tuftsyny) zarówno w roztworze, jak i na fazie stałej. Obecnie zajmuję się projektowaniem i syntezą inhibitorów angiogenezy oraz związków immunosupresyjnych, a także syntezą oligopeptydów na fazie stałej o potencjalnym zastosowaniu w kosmetykach i dermatologii (badania lipofilowości, przenikalności przez warstwę rogową naskórka, aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej). Współpracuje z ośrodkami naukowymi zarówno w kraju, jak i za granicą.

Publikacje:
1.  Przybyłowska M., Kowalski S., Dzierzbicka K., Inkielewicz-Stepniak I., Current neuropharmacology, 2019, 17, 472-490. "Therapeutic potential of multifunctional tacrine analogues"
2.  Cichorek M., Ronowska A., Gensicka-Kowalewska M., Deptuła M., Pelikant-Malecka I., Dzierzbicka K., Journal of cancer research and clinical oncology, 2019, 145, 165-179. "Novel therapeutic compound acridine-retrotuftsin action on biological forms of melanoma and neuroblastoma"
3.  Gensicka-Kowalewska M., Cichorek M., Ronowska A., Deptuła M., Klejbor I., Dzierzbicka K., Medicinal chemistry, 2019, 15, 729-737. "Synthesis and biological evaluation of acridine/acridone analogs as potential anticancer agents"
 

dr hab. inż. Grzegorz Cholewiński

Prowadzone badania dotyczą pochodnych kwasu mykofenolowego (MPA), które mają zastosowanie kliniczne jako związki o działaniu immunosupresyjnym w profilaktyce odrzucania przeszczepów narządów oraz leczeniu chorób autoimmunologicznych. Pomimo dotychczasowych postępów, wciąż poszukuje się leków skuteczniejszych oraz powodujących mniej dolegliwości ubocznych, a jednym z nurtów tych badań jest projektowanie i synteza nowych pochodnych kwasu mykofenolowego. Ponadto analogi MPA często wykazują także działanie przeciwbakteryjne bądź przeciwnowotworowe, stąd badanie ich aktywności biologicznej nie ogranicza się do potencjalnych zastosowań w transplantologii.

Publikacje:
1.  Prejs M., Cholewiński G., Trzonkowski P., Kot-Wasik A., Dzierzbicka K., J. Asian Nat. Prod. Res., 2019, 21, 178-185. „Synthesis and antiproliferative activity of new mycophenolic acid conjugates with adenosine derivatives”
2.  Siebert A., Wysocka M., Krawczyk B., Cholewiński G., Rachoń J., Eur. J. Med. Chem., 2018, 143, 646-655. “Synthesis and antimicrobial activity of amino acid and peptide derivatives of mycophenolic acid”
 

dr hab. inż. Sebastian Demkowicz

Zainteresowania naukowe oraz tematyka prowadzonych badań skupione są wokół zagadnień szeroko rozumianej chemii medycznej, w tym: opracowywania nowych, oryginalnych metod syntezy związków organicznych stosowanych w medycynie oraz badania mechanizmów reakcji organicznych. Obecnie prowadzone prace dotyczą projektowania (z wykorzystaniem technik modelowania molekularnego), syntezy oraz badań aktywności biologicznej nowych potencjalnych chemoterapeutyków (inhibitorów sulfatazy steroidowej STS) mających zastosowanie w leczeniu hormonozależnych nowotworów, w tym raka piersi. Badania posiadają interdyscyplinarny charakter i łączą ze sobą doświadczenia szeregu (krajowych oraz zagranicznych) zespołów badawczych w zakresie modelowania molekularnego, analizy QSAR, syntezy chemicznej oraz badań biologicznych.

Publikacje:
1.  Demkowicz S., Kozak W., Daśko M., Masłyk M., Gielniewski B., Rachoń J., Eur. J. Med. Chem., 2015, 101, 358-366. "Synthesis of bicoumarin thiophosphate derivatives as steroid sulfatase inhibitors"
2.  Daśko M., Przybyłowska M., Rachoń J., Masłyk M., Kubiński K., Misiak M., Składanowski A., Demkowicz S., Eur. J. Med. Chem., 2017, 128, 79-87. "Synthesis and biological evaluation of fluorinated N-benzoyl and N-phenylacetoyl derivatives of 3-(4-aminophenyl)-coumarin-7-O-sulfamate as steroid sulfatase inhibitors"
 

dr hab. Sławomir Makowiec

Podstawowy wątek badawczy stanowi synteza układów heterocyklicznych: ß-laktamów i 1,3-oksazynowych w oparciu o acyloketeny generowane w wyniku termicznego rozpadu 1,3-dioksano-4,6-dionów. Drugi wątek badawczy dotyczy syntezy i funkcjonalizowania karbazolonów stanowiących rdzeń inhibitorów telomerazy.

Publikacje:
1.  Zakaszewska A., Najda-Mocarska E., Makowiec S., New. J. Chem., 2017, 41, 6067. "Evidence for an umpolung type of [2+2] cycloaddition of 2-carbamoyl ketenes"
2.  Najda-Mocarska E., Zakaszewska A., Janikowska K., Makowiec S., Synthesis, 2016, 48, 3589. "Practical Method for Preparation of 2,2-Dimethyl-5-[aryl({hetero}aryl)methyl]-1,3-dioxane-4,6-diones – Synthesis and Mechanistic Study"
 

dr hab. inż. Teresa Olszewska

Podstawowy wątek badawczy stanowi synteza i badania czynności optycznej związków konfiguracyjnie labilnych. Drugi wątek badawczy dotyczy wykorzystania oddziaływań niekowalencyjnych, w szczególności oddziaływań drugorzędowych, takich jak wiązania halogenowe i chalkogenowe, w konstruowaniu struktur supramolekularnych.

Publikacje:
1.  Alfuth J., Chojnacki J., Połoński T., Olszewska T., New J. Chem., 2019, 43, 5512. "Induction of chirality in 4,4'-azopyridine by halogen-bonding interaction with optically active ditopic donors"
2.  Olszewska T., Sikorski A., Hermann A., Połoński T., Org. Biomol. Chem., 2013, 11, 7522. "Helicity discrimination in N,N’-dibenzoyl-1,2,3,4,7,8,9,10-octahydro-1,10-phenanthrolines and their thiono- and selenocarbonyl analogues by inclusion complexation with chiral diols"
 

dr hab. Magdalena Śliwka-Kaszyńska

Działalność naukowa skupiona jest na dwóch zasadniczych wątkach badawczych. Pierwszy z nich związany jest z identyfikacją naturalnych substancji barwiących oraz produktów ich fotodegradacji obecnych w historycznych tkaninach i farbach artystycznych. Drugi wątek badawczy skoncentrowany jest na badaniu mechanizmów retencji faz stacjonarnych do HPLC na bazie pochodnych kaliksarenów.

Publikacje:
1.  Otłowska O., Ślebioda M., Kot-Wasik A., Śliwka-Kaszyńska M., Molecules, 2018, 23, 339-354. "Chromatographic and Spectroscopic Identification and Recognition of Natural Dyes, Uncommon Dyestuff Components, and Mordants: Case Study of a 16th Century Carpet with Chintamani Motifs"
2.  Otłowska O., Ślebioda M., Wachowiak M., Śliwka-Kaszyńska M., Anal. Methods, 2017, 9, 94-102. "A multi-analytical approach to the characterization of natural organic dyestuffs and inorganic substrates present in the 19th-century artistic oil paints manufactured by a French art materials supplier Richard Ainès"