Historia Katedry Chemii Organicznej


Katedra Chemii Organicznej Politechniki Gdańskiej została powołana w roku 1945. W katedrze kierowanej w latach 1945-68 przez prof. L. Kamieńskiego tematyka badawcza dotyczyła chemii cukrów, a szczególnie N-glikozydów oraz glikoalkaloidów ziemniaka (L. Kamieński, A. Rudowski). Po objęciu katedry przez prof. T. Sokołowską (1968-97), która przeszła wraz z grupą chemików peptydowych z Katedry Chemii Ogólnej, zespół katedry włączył się do badań w zakresie chemii aminokwasów i peptydów. Szczególnie rozwinęły się działy dotyczące zasięgu racemizacji i jej mechanizmów, chemii muramylopeptydów (T. Sokołowska, A. Arendt, A. Kołodziejczyk), chemii kwasów aminofosfonowych (Cz. Wasielewski, M. Hoffmann, J. Rachoń), chemii N-hydroksyaminokwasów oraz chemii sideroforów (A. Chimiak, T. Połoński, M. Milewska).

W roku 1997 kierownictwo katedry obejmuje prof. J. Rachoń a badania naukowe katedry ogniskują się w trzech nurtach tematycznych:

  • chemia supramolekularna, inżynieria kryształów związków koordynacyjnych tj. projektowanie i konstruowanie uporządkowanych faz stałych - nowych materiałów o pożądanych właściwościach mechanicznych, optycznych czy też magnetycznych (koordynator tematu: prof. T. Połoński); synteza kaliks[4]arenów posiadających funkcje fosfonowe jako receptory kompleksujące związki organiczne w roztworach wodnych (koordynator tematu: prof. J. Rachoń),
  • stereochemia i synteza związków organicznych o potencjalnych właściwościach biologicznych: chiralne ligandowymienne fazy stacjonarne dla techniki HPLC, synteza pochodnych muramylopeptydów jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych (koordynator tematu: prof. A. Kołodziejczyk), biologicznie czynne związki fosforoorganiczne, fosforowe analogi aminokwasów, hydroksykwasów, peptydów i depsipeptydów oraz hydroksyalkanobisfosfonianów (koordynator tematu: prof. J. Rachoń);
  • badanie mechanizmów reakcji organicznych, w których uczestniczą odczynniki fosforowe i ich aplikacje w syntezie organicznej (koordynator tematu: prof. J. Rachoń).


W okresie 1969-2001 opublikowano wiele oryginalnych prac naukowych, zakończono 31 przewodów doktorskich i 9 przewodów habilitacyjnych, a ponadto sześć osób, pracowników katedry, uzyskało tytuł naukowy profesora.

Katedra Chemii Organicznej prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie: podstawowej chemii organicznej, chemii produktów naturalnych, technologii organicznej, strategii projektowania syntez organicznych, stereochemii, metod spektroskopowych, metod badania mechanizmów reakcji, chemii rodników, chemii związków fosforoorganicznych i chemii kwasów nukleinowych.

Katedra Chemii Organicznej współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą w tym między innymi: The Florida State University (USA), Univeristy of Stockholm (Szwecja), Universita di Ancona (Włochy), University of Basque Country, San Sebastian (Hiszpania).

 

Kierownicy Katedry Chemii Organicznej od 1945 roku:


prof. Leon Kamieński
kierownik w latach 1945−1967


prof. dr. hab. inż. Teresa Sokołowska
kierownik w latach 1968−1997


prof. dr hab. inż. Janusz Rachoń
kierownik w latach 1997−2016


prof. dr. hab. inż. Tadeusz Połoński
kierownik w latach 2016−2019


prof. dr. hab. inż. Maria J. Milewska
kierownik w latach 2019−obecnie

 

W latach 1967−1968 opiekunem Katedry Chemii Organicznej był dr Andrzej Rudowski.