Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – uczestnicy szkoleń i kursów

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Politechnika Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. G. Narutowicza 11/12.

Inspektor ochrony danych

Na Politechnice Gdańskiej został powołany Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować e-mailem na adres: iod@pg.edu.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Politechnikę Gdańską, w tym realizacji Państwa praw. 

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z organizacją szkolenia/kursu na podstawie podpisanej z Państwem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa (sądy, policja itp.). Aktualnie nie planujemy przekazywania Państwa danych do państw trzecich tzn. poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres realizacji celu, w jakim dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).