Harmonogram Szkolenia „Audytor wewnętrzny systemu HACCP”

 1. Bezpieczeństwo i jakość żywności.
  • Czynniki wpływające na jakość żywności.
  • Systemy zapewnienia jakości żywności.
 2. Ustawodawstwo żywnościowe.
  • Międzynarodowe wymagania prawne w dystrybucji i produkcji żywności.
  • Europejskie wymagania prawne w dystrybucji i produkcji żywności.
  • Krajowe wymagania prawne w dystrybucji i produkcji żywności.
  • System HACCP w prawie żywnościowym.
  • Zatrucia i zakażenia pokarmowe, nosicielstwo.
  • Zapobieganie zatruciom i zakażeniom pokarmowym.
  • Choroby przenoszone drogą pokarmową.
 3. Planowanie i realizacja bezpiecznych wyrobów.
  • Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP).
  • Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP).
 4. Bezpieczeństwo żywności – HACCP.
  • Charakterystyka zagrożeń występujących podczas produkcji i dystrybucji żywności.
  • Opis produktu.
  • Określenie zamierzonego użycia produktu spożywczego.
  • Opracowanie schematu przebiegu procesu produkcyjnego / dystrybucyjnego.
  • Analiza potencjalnych zagrożeń związanych z poszczególnymi etapami procesów produkcyjnych w różnych gałęziach przemysłu spożywczego.
  • Przeprowadzenie analizy zagrożeń.
  • Stosowanie środków kontroli zidentyfikowanych zagrożeń.
  • Krytyczne punkty kontroli – KPK.
  • Ustalenie limitów KPK.
  • Ustalenie systemu monitorowania i działań korygujących w KPK.
  • Ustalenie procedur weryfikacji KPK.
 5. Dokumentacja systemu HACCP.
  • Przygotowanie dokumentacji systemu HACCP.
  • Procedury zatwierdzania, wydawania i nadzoru nad dokumentacją.
  • Procedury przeglądu, zatwierdzania i dystrybucji dokumentacji.
  • Wprowadzanie zmian.
  • Polityka bezpieczeństwa żywności.
  • Cele dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
  • Budowa Księgi systemu HACCP.
  • Zasady tworzenia procedur i instrukcji systemowych.
 6. Normy międzynarodowe skierowane do sektora żywnościowego – ISO 22000.
 7. Audytowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.
  • Definicja audytu.
  • Cele i typy audytów.
  • Cykle audytu wewnętrznego.
  • Harmonogram audytów.
  • Wymagania stawiane audytorom.
  • Planowanie audytów.
  • Techniki audytowania - lista pytań kontrolnych.
 8. Etapy końcowe audytu.
  • Niezgodności – charakterystyka.
  • Dokumentowanie niezgodności.
  • Raportowanie wyników audytu - opracowanie raportu.
  • Działania korygujące wynikające z audytu.