Badania Badania

Zakres prowadzonych badań naukowych

Badania realizowane przez pracowników Katedry obejmują w szczególności: zjawiska i procesy elektrochemiczne, podstawy korozji i zabezpieczenie przed korozją, inżynierię materiałowa, fizykochemię powierzchni. W Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej realizowanych jest szereg kierunków związanych z badaniami podstawowymi jak i techniczno-technologicznymi. Głównymi obszarami działalności naukowej są: badania mechanizmu i kinetyki procesów korozyjnych, zastosowanie nowoczesnych technik elektrochemicznych w badaniach korozyjnych, monitorowanie i diagnostyka procesów korozyjnych, badania elektrochemiczne i selekcja pod względem własności antykorozyjnych nowych materiałów, powłokowe technologie ochrony przed korozją, inhibitorowe systemy ochrony przed korozją, rola mikrostruktury w inicjacji procesów korozyjnych.

Ważniejsze zrealizowane ostatnio prace naukowe skupiają się (lecz nie ograniczają) na: wykorzystaniu nieliniowych pomiarów impedancyjnych w badaniach korozyjnych, w szczególności rozwoju techniki pomiaru chwilowych widm impedancyjnych (DEIS) oraz mikroskopii impedancyjnej, wykorzystanie elektrochemicznej spektroskopii harmonicznej w badaniach korozyjnych. 

Zakres prowadzonych usług i ekspertyz

Wykonujemy prace badawcze z całego zakresu korozji i ochrony przed korozją. Specjalizujemy się w ochronie katodowej konstrukcji instalacji i obiektów podziemnych i podwodnych, oceną wpływu korozyjnego prądów błądzących i modelowaniem w ochronie elektrochemicznej. Oferujemy ekspertyzy dotyczące oceny stanu aktualnego powłok, przyczyn uszkodzeń powłok i prognozowania rzeczywistego czasu eksploatacji. W zakresie diagnostyki korozyjnej mamy duże osiągnięcia, w szczególności dotyczące korozji wżerowej, korozji międzykrystalicznej, pękania korozyjnego, korozji zmęczeniowej, erozji-korozji kawitacyjnej, korozji selektywnej. Oferujemy bezobsługowe, cyfrowe systemy monitorowania korozyjnego, pozwalające na racjonalne zarządzanie korozją. Nasza oferta obejmuje dobór i ocenę działania inhibitorów korozji, pełną analizę metalograficzną, analizę mikroskopową i spektroskopową powierzchni.

Pełna oferta usługowa Katedry dostępna jest pod linkiem (http://www.korozja.pl/index.php/pl)