Tematyka Badań

 • Inżynieria układów wielofazowych
 • Hydrodynamika i wymiana masy w układach dwufazowych oraz trójfazowych
 • Hydrodynamika napowietrzanych reaktorów pętlicowych z mieszaniem mechanicznym
 • Specjalne fluidalne reaktory pętlicowe do oczyszczania ścieków
 • Charakterystyka reaktorów przepływowych
 • Precypitacja sub-mikrocząstek i badania ich właściwości i zastosowań, w tym, katalitycznych
 • Wzbogacanie i wydzielanie białek serwatki
 • Biofiltracja powietrza zanieczyszczonego parami substancji organicznych
 • Sorpcyjne oraz membranowe techniki i technologie rozdzielania i wzbogacania mieszanin w skali od laboratoryjnej do procesowej oraz otrzymywania czystych składników/grup składników technikami i metodami sorpcji i chromatografii cieczowej (P-HPLC), z eluentem nadkrytycznym (P-SFE/P-SFC), gazowej (P-GC)
 • Poszukiwanie nowych leków naturalnych oraz standaryzacja leku roślinnego
 • Katalityczne i bez-katalityczne technologie rafinacji ropy naftowej
 • Przemysłowa analityka techniczna i procesowa
 • Aparatura do rozdzielania, wzbogacania i analizy składu złożonych mieszanin związków
 • Aparatura do badań naukowych, biomedycznych, kontroli jakości produktów
 • Technologie biopaliw ciekłych i gazowych, otrzymywania wodoru z odpadów organicznych