Prace niepublikowane i ważniejsze ekspertyzy


[30] Ewa Klugmann-Radziemska, Zastosowanie nowych materiałów w produkcji elementów wentylacyjnych HVAC, Praca zlecona, realizowana w ramach programu PARP: WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU – EDYCJA 2015, str. 1-34, 4 fot, 15 tab., 18 rys, 5 poz. lit.

[29] Michał Ryms, Analiza efektywność energetycznej w rewaloryzacji budynków zabytkowych na Pomorzu z przykładami praktycznymi. 2014, s. 29: 10 rys., 23 fot. - Bibliogr. 14 poz. Zagospodarowanie ciepła odpadowego w Bałtyckim Klastrze Ekoenergetycznym. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki WND-POKL.08.02.01-22-005/12.

[28] Ewa Klugmann-Radziemska, Witold Lewandowski, Michał Ryms, Bartosz Lubiński, Sprawozdanie z wykonania drugiego etapu badań ''Badania możliwości wykorzystania gaczu parafinowego do otrzymywania materiałów budowlanych nowej generacji''/ Zlecenie Grupy LOTOS S.A. nr OK/283/2012 z dnia 29.03.2012 na wykonanie prac naukowo-badawczych; nr zadania 020250 / LOTOS S.A. - Gdańsk : Politechnika Gdańska, 2012, s. 1-33 + załączniki : 18 rys., 3 tab.

[27] Możliwości szerokiego wykorzystania biopaliw w transporcie drogowym na terenie miasta Gdańska / praca zbiorowa pod red. E. Klugmann-Radziemskiej. - Gdańsk : UM w Gdańsku, 2011. - S. 1-257 : 101 rys., 57 tab. Opracowanie stworzone na potrzeby działania 1.1 Paliwa Alternatywne w ramach projektu MIMOSA CIVITAS PLUS, realizowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku z funduszy Unii Europejskiej w ramach 7 Programu Ramowego.

[26] Klugmann-Radziemska Ewa, Raport końcowy z budowy inwestycji zwiększenia mocy produkcyjnych fabryki insuliny w Macierzyszu w ramach umowy o świadczenie usług doradcy technicznego dla firmy Bioton S.A./ Gdańsk, 2011; praca badawcza zlecona; zadanie nr 019566

[25] Klugmann-Radziemska Ewa, Lewandowski Witold, Sienkiewicz Maciej, Melcer Anna; Badania rozpoznawcze możliwości wykorzystania wybranych produktów procesu rafinacji ropy naftowej do otrzymywania materiałów budowlanych nowej generacji. 2011, 1-146 s. :122 rys., 37 tab. - Bibliogr. 56 poz. Sprawozdanie z wykonania PRAC B+R na zlecenie Grupy LOTOS S.A; zadanie nr 019372

[24] Klugmann-Radziemska Ewa, Opinia o innowacyjności zakładu produkcyjnego firmy VISTAL OLVIT sp. z o.o./ Gdańsk, 2011, s. 1-4 : zlecenie z dnia 22 lipca 2011

[23] Klugmann-Radziemska Ewa, Lewandowski Witold, Raport końcowy z realizacji projektu badawczego własnego KONSTRUKCJA I EKSPLOATACJA INSTALACJI DO BEZODPADOWEGO PRZETWARZANIA RZEPAKU W BIODIESEL Z ZAGOSPODAROWANIEM FAZY GLICERYNOWEJ
// - Gdańsk, 2011, s. s. 1-109 : 91 rys., 33 tab. - Bibliogr. 76 poz./ Kierownik projektu: Ewa Klugmann-Radziemska, Wykonawcy: Witold Lewandowski, Piotr Meler, Ewa Szukalska Projekt badawczy własny Nr N N504 479534, termin realizacji: 2008-2011; zadanie nr 017 967

[22] Klugmann-Radziemska Ewa, Lewandowski Witold, Kubski Piotr, Ryms Michał, Sprawozdanie z realizacji badań „Zagospodarowanie ciepła odpadowego w Rafinerii Grupy LOTOS S.A. - II etap badań" za okres od listopada 2009 do końca listopada 2010 - Gdańsk, 2010, s. 1-40 : 31 rys., 8 tab. zadanie nr 018 630.

[21] W.M. Lewandowski, M. Ryms, Koncepcje rozwiązań aparaturowych do pirolitycznej produkcji biopaliw ciekłych, stałych i gazowych z biomasy ze szczególnym uwzględnieniem lignocelulozy i gumy.- 2009, 35 s. :23 rys., 4 tab. - Bibliogr. 81 poz. Modelowe kompleksy agroenergetyczne jako przykład kogeneracji rozproszonej opartej na lokalnych i odnawialnych źródłach energii. Projekt kluczowy nr POIG.01.01.02-00-016/08. Zlec.: Centrum Badań Energii Odnawialnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

[20] P. Kubski, W.M. Lewandowski, E. Radziemska, M. Ryms, Identyfikacja istniejących zasobów fizycznej energii odpadowej w procesach technologicznych zakładu LOTOS S.A., nr zadania 017 797, str. 112, 2008

[19] E. Radziemska, Badanie szczelności kanałów wentylacyjnych firmy CIECHOLEWSKI WENTYLACJE sp. z o.o., raport niepublikowany, nr zadania 017564, str. 6, fot. 2, tabl. 2, 2007 (076350)

[18] Żurek T., Buriak J., Grochal W., Krzemiński K., Lendzion J, Lewandowski W. M., Maksymiuk W., Marczak A., Sołtys J., Wróblewski L., Żurek T., Regionalna strategia energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych. Projekt- 2006, 60 s. :9 rys., 19 tab. - bibliogr. 12 poz. Strategię sporządzono na podstawie uchwały nr.250/04 sejmiku województwa pomorskiego z dnia 01.03.2004 r.

[17] H.Bieszk, E.Klugmann-Radziemska, W.M.Lewandowski, T.Wilczewski; Projekt wstępny instalacji zagęszczania szlamu otrzymywanego z oczyszczalni ścieków GAYA-2015, Gdańsk 2000, 1-10.

[16] W.Czabański, A.Kapuściński, W.M.Lewandowski; Projekt techniczny doraźnego docieplenia pomieszczeń na kondygnacji VI w G.G. Politechniki Gdańskiej bl.A, 1998, str23, Rys.25.

[15] W.M.Lewandowski, H.Bieszk, J.Cieśliński, M.J.Khubeiz; Konwekcyjna wymiana ciepła w urządzeniach pochłaniających promieniowanie słoneczne Etap V. Badania wpływu kształtu dna komórki wypełnienia komórkowego na jej sprawność termiczna, Umowa Nr. 870 584, Inst. Techn. Ciepln. Warszawa, Gdańsk, Listopad, 1990, s.42, rys.16, bibliogr.42 poz.

[14] W.M.Lewandowski, H.Bieszk, J.Cieśliński, Konwekcyjna wymiana ciepła w urządzeniach pochłaniających promieniowanie słoneczne Etap IV. Eksperymentalne badania wypełnień, Umowa Nr. 870 584, Inst. Techn. Ciepln. Warszawa, Gdańsk, Listopad, 1989, s.62, rys.23, bibliogr.18 poz.

[13] W.M.Lewandowski, H.Bieszk, J.Cieśliński, Konwekcyjna wymiana ciepła w urządzeniach pochłaniających promieniowanie słoneczne Etap III. Badania eksperymentalne, Umowa Nr. 870 584, Inst. Techn. Ciepln. Warszawa, Gdańsk, Listopad, 1988, s.59, rys.30, bibliogr.8 poz..

[12] W.M.Lewandowski, H.Bieszk, J.Cieśliński, Konwekcyjna wymiana ciepła w urządzeniach pochłaniających promieniowanie słoneczne. Etap II. Stanowisko Badawcze, Umowa Nr.870 584, Inst. Techn. Ciepln.. Warszawa, Gdańsk, Listopad, 1987, s.63, rys.25, tab.11, bibliogr.57.

[11] W.M.Lewandowski, H.Bieszk, J.Cieśliński, Konwekcyjna wymiana ciepła w urządzeniach pochłaniających promieniowanie słoneczne Umowa Nr.860 637, Inst. Techn. Cieplnej. Warszawa, Gdańsk, Listopad, 1986, s.71, rys.19, tab.1, bibliogr.50.

[10] W.M.Lewandowski, Konwekcyjna wymiana ciepła od izotermicznych płyt ukośnych o skończonych wymiarach, Arch. P.G., 1985, s.2, bibliogr.2, (maszyn.).

[9] W.M.Lewandowski, Konwekcyjna wymiana ciepła od płaskich izotermicznych powierzchni grzejnych w przestrzeni nieograniczonej, Arch. P.G., 1984, s.16, bibliogr.12, (maszyn.).

[8] W.M.Lewandowski, Konwekcyjna wymiana ciepła, Arch. P.G., 1984, s.10, rys.9, bibliogr.14, (maszyn.).

[7] W.M.Lewandowski, Mechanism of Wakes into Plumes Transformation During Natural Convection Heat Transfer from Flat Plates, 1984, s.10, rys.9, bibliogr.14, (maszyn.).

[6] W.M.Lewandowski, Experimental Study of Jets Flowing through a Pipe in Reverse Directions, 1983, s.10, rys.9, bibliogr.6, (maszyn).

[5] W.M.Lewandowski, P.Kubski, The Action of Natural Convection from Isothermal Horizontal Surfaces, 1983, s.20, rys.13, bibliogr.10, (maszyn.).

[4] W.M.Lewandowski, P.Kubski, Badanie lokalnych współczynników przejmowania ciepła podczas konwekcji swobodnej od izotermicznych powierzchni pionowych, Arch. P.G., 1980, s.14, rys.9, tab.1, bibliogr.22, (maszyn.).

[3] W.M.Lewandowski, P.Kubski, Stanowisko do badania konwekcji swobodnej od izotermicznych powierzchni dowolnie zorientowanych w przestrzeni nieograniczonej, Arch. P.G., 1979, s.9, rys.11, (maszyn.).

[2] W.M.Lewandowski, Badanie konwekcyjnej wymiany ciepła od płyt płaskich zanurzonych pod dowolnym katem w cieczach, Arch. P.G., 1978, s.7, rys.7, (maszyn.)

[1] W.M.Lewandowski, Określenie przyczyn powstawania smug barwnych w obudowach urządzeń świetlnych produkowanych z melaminy tabletkowanej, Ekspertyza dla Zakł.. Sprzętu. Oświetl. Polam. Gdańsk, 1976, s.4.