Wykonujemy oznaczenia i analizy według standartowych procedur postępowania, opracowanych na podstawie polskich i europejskich norm.


W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt
 

Analiza surowców i produktów lipidowych

Liczby charakterystyczne

 • Oznaczanie liczby jodowej;
 • Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości;
 • Oznaczanie liczby nadtlenkowej;
 • Oznaczanie liczby zmydlenia;

Pozostałe oznaczenia:

 • Oznaczanie zawartości tłuszczu metodą ekstrakcji w aparacie Soxhleta;
 • Oznaczanie współczynnika załamania światła przy użyciu refraktometru Abbego;
 • Oznaczanie stabilności oksydatywnej;
 • Oznaczanie zawartości wody i substancji lotnych;


Analiza układów koloidalnych i właściwości fizykochemicznych

 • Badanie napięć powierzchniowych i międzyfazowych;
 • Badanie stabilności oraz procesów destabilizacyjnych;
 • Analiza trawienia białek oraz lipidów w symulowanych warunkach żołądkowo-jelitowych;
 • Pomiary spektrofotometryczne;
 • Pomiary reologiczne;
 • Oznaczanie surfaktantów anionowych metodą z błękitem metylenowym (MBAS);
 • Oznaczanie wskaźnika trwałości piany i zdolności pianotwórczej;
 • Oznaczanie zawartości substancji powierzchniowo czynnej metodą miareczkowania dwufazowego;
 • Oznaczanie tłuszczu niezmydlonego i części niezmydlającej się;
 • Oznaczanie ogólnej zawartości tlenku fosforu(v) w postaci fosforomolibdenianu chinoliny;
 • Oznaczanie zawartości aktywnego tlenu w proszkach do prania;
 • Oznaczanie zawartości nadboranu sodowego w proszkach do prania;
 • Oznaczanie fosforu ogólnego;
 • Oznaczanie rozpuszczalnych ortofosforanów kolorymetryczną metodą molibdenianową z kwasem askorbinowym jako reduktorem;
 • Oznaczanie azotu ogólnego metodą Kjeldahla;
 • Oznaczanie azotu amonowego w wodzie metodą bezpośredniej nessleryzacji;
 • Oznaczanie azotu azotanowego metodą kolorymetryczną z salicylanem sodowym;
 • Oznaczanie azotu azotynowego metodą z kwasem sulfanilowym;
 • Oznaczanie siarczanów metodą turbidymetryczną;
 • Oznaczanie chlorków metodą miareczkową Mohra;
 • Oznaczanie rozpuszczonego tlenu metodą Winklera;
 • Oznaczanie twardości ogólnej w zakresie 0,357mval/dm3 i poniżej metodą wersenianową;
 • Oznaczanie kwasowości i zasadowości mineralnej i ogólnej metodą miareczkowania wobec wskaźników;
 • Badania zapotrzebowania tlenu i zawartości węgla organicznego. Oznaczanie BZT metodą rozcieńczeń;
 • Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu metodą dwuchromianową.