Seminarium Wydziałowe 21.02.2018

Serdecznie zapraszamy na godzinę 13:15 - sala 112/113 budynek Chemia A.

Wykład wygłosi Pani dr Beata Szczepanik (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

"Badanie procesów absorpcji oraz fotodegradacji aniliny i jej chlorowych pochodnych z zastosowaniem absorbentów i fotokatalizstorów haloizytowych".

Sylwetka naukowca:

Absolwentka Instytutu Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. Tytuł magistra chemii, specjalność nauczycielska uzyskała w 1988 roku z wynikiem bardzo dobrym. W 1998 roku uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Fotochemia p-chloraliny i jej N-metylowych pochodnych", obronionej na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od roku 1988 jest związana z Instytutem Chemii,  najpierw Wyższej Szkoły Pedagogicznej, aktualnie Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach - w latach 1989-1998 jako asystent, a od 1999 roku pracuje na stanowisku adiunkta.

Prowadzone przez nią po doktoracie pracę naukowo-badawcze obejmowały badania właściwości spektralnych i kwasowo-zasadowych donorowo-akceptorowych pochodnych bifenylu oraz cyjanowych  pochodnych fenolu i aniliny.

Aktualnie główny obszar jej zainteresowań naukowych dotyczy zagadnień związanych z absorbcją i fotodegradacją katalityczną amin aromatycznych w fazie wodnej z wykorzystaniem absorbentów i fotokatalizatorów haloizytowych.

Wykład jest prezentacją osiągnięć przedstawianych w ramach przewodu habilitacyjnego.