Seminarium Wydziałowe 23.10.2020

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w Seminarium Wydziałowym, które odbędzie się w dniu 23 października (piątek)  br. o godzinie 12:15 w audytorium 1.4 (budynek Chemii C).

 

Tym razem będzie to wystąpienie habilitacyjne, które zaprezentuje dr inż. Mariusz Marć pracownik  Katedry Chemii Analitycznej.

 

Temat wykładu: "Rozwiązania instrumentalne przeznaczone do oznaczania lotnych i średniolotnych związków organicznych wprowadzanych do środowiska w wyniku użytkowania i składowania produktów wykonanych z tworzyw sztucznych"

 

Ze względu na reżim sanitarny w audytorium może znajdować się ograniczona liczba osób,  więc poniżej publikuję link do uczestnictwa zdalnego w tym wydarzeniu:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmQyMWJkMWMtY2NlNi00YWM2LWFiMzktYmIxMWMxNjVmYjlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%228e23197b-d801-4184-8cf3-d65e716efdc3%22%7d

 

Janusz Datta