Szereg Mocy Przeciwutleniającej jako narzędzie pozwalające na racjonalne projektowanie i ocenę właściwości prozdrowotnych żywności funkcjonalnej zawierającej związki fitochemiczne

Celem projektu badawczego jest opracowanie Szeregu Mocy Przeciwutleniającej - SMP (ang. Antioxidant Power Series – APS) dla związków przeciwutleniających produkowanych endogennie bądź występujących naturalnie w żywności oraz roślinach o znaczeniu medycznym. Tak jak wodór stanowi punkt zero w szeregu napięciowym metali, tak w przypadku szeregu SMP, punkt odniesienia będzie stanowił glutation (GSH) uważany za główny przeciwutleniacz fizjologiczny. Potencjał przeciwutleniający ocenianych związków będzie przyjmował wartości dodatnie lub ujemne w zależności od wartości potencjału redoks względem związku odniesienia (GSH). Zaproponowany na postawie własności redoks SMP będzie podlegał weryfikacji, co do jego użyteczności w przewidywaniu działania przeciwutleniającego substancji w układach biologicznych poddanych stresowi oksydacyjnemu. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą zrozumieć zależność pomiędzy własnościami chemicznymi substancji o charakterze przeciwutleniaczy a ich biologicznym działaniem, w szczególności w przypadku zjawisk, które są wynikiem narażenia komórek na reaktywne formy tlenu. W wyniku projektu zostanie także zaproponowany niezbędny zestaw metod/narzędzi badawczych, który w sposób wiarygodny pozwoli przewidywać działanie danej substancji (czystej bądź w mieszaninie) w ochronie ludzkiego organizmu przed reaktywnymi formami tlenu.

Więcej informacji na stronie projektu:
http://chem.pg.edu.pl/aox