Oferta badawcza

Statek badawczy PHOTON jest pływającym laboratorium morskim, przystosowanym do prowadzenia badań i szkolenia studentów na otwartym morzu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu, na wodach płytkich i śródlądowych.
W miarę dalszego doposażenia laboratorium zapraszamy do współpracy instytucjonalnej oraz polecamy wykonywanie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, w tym wykonywanie specjalistycznych analiz w zakresie:

  • Analizy wody (obecności glonów, stężenia fosforanów, radioaktywności, zawartości tlenu, przeźroczystości, pomiaru pH, przewodnictwa),

  • Analizy osadów dennych (udziału substancji organicznych, zoobentosu, radioaktywności) 

  • Powietrza (Ilości bakterii w powietrzu nad morzem - korelacja z zawartością bakterii w wodzie)

 

Badania przeprowadzane na jednostce PHOTON pozwalają na:

  • przewidywanie oddziaływania środowiska morskiego na budowle morskie, w tym rurociągi wpływu gospodarki na środowisko i biocenozę morską (analiza prób wody, osadów dennych, zanieczyszczeń powierzchniowych i prób powietrza)

  • opracowanie ekspertyz przedinwestycyjnych i około-inwestycyjnych dna morskiego dla potrzeb budowy farm elektrowni wiatrowych, układania podmorskich kabli i rurociągów, kolektorów sanitarnych oraz sztucznych raf

  • przewidywanie zagrożeń bezpieczeństwa żeglugi oraz ich zwalczania (prognozy rozprzestrzeniania się rozlewów olejowych i chemicznych, badania symulantów rozlewów ropy naftowej na wodach morskich, morskich wodach osłoniętych, wodach śródlądowych oraz w basenach portowych i stoczniowych)

 

Ponadto wyposażenie techniczne laboratorium pływającego PHOTON pozwala na badania:

  • wykorzystania paliw odnawialnych do napędu jednostek pływających (silnik przystosowany do zasilania DME oraz bio-dieslem).

  • Jednostka Photon posiada innowacyjną technologię fotodegradacji zanieczyszczeń pod wpływem światła słonecznego. W ramach realizacji grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego n.t. Fotokatalityczne oczyszczanie ścieków bytowych na małych i średnich jednostkach pływających (NN523 483334), zbudowano system fotokatalitycznego oczyszczania ścieków szarych. Ścieki szare (pochodzące ze zlewu z kambuza, umywalki z łazienki oraz prysznica) na jednostce pływającej s/y Photon kierowane są do jednego z dwóch zbiorników magazynowych, po czym poprzez zbiornik pośredni o objętości 30 dm3 są recyrkulowane przez reaktor fotokatalityczny za pomocą pompy, aż do osiągnięcia założonego stopnia degradacji zanieczyszczeń.