Jak powinny być dokumentowane osiągnięcia kandydata:
1) Publikacje– pierwsze strony publikacji, w przypadku przyjęcie publikacji do druku gdy nie jest ona jeszcze opublikowana to wymagana jest pierwsza storna tak zwanej „szczotki” czyli preprintu albo list od redaktora, że praca jest przyjęta
2) Doniesienia konferencyjne – kopie abstraktów wraz z informacją o konferencji (pierwsza strona abstrakt book lub programu), w przypadku ustnych doniesień musi być jednoznacznie pokazane, że było to ustne doniesienie np. przez podanie nazwiska w programie albo w sekcji ustnych doniesień itp.
3) Patenty (zgłoszenia lub przyznane)– ksero dokumentu potwierdzającego ten fakt z Urzędu Patentowego, w którym musi być nazwisko kandydata
4) Rozwiązania technologiczne – kopia dyplomu lub dokumentu przyznającego nagrodę lub potwierdzającego uznanie takiego rozwiązania z nazwiskiem kandydata, musi to być wystawione przez instytucję/organizację która przyznała takie wyróżnienie, nagrodę, dyplom itp.
5) Udział w pracach badawczych – kopia dokumentu potwierdzającego udział kandydata w projekcie z jego nazwiskiem (można podawać z wniosku, z raportu, z umowy o dzieło lub zlecenie, z publikacji gdzie jest podziękowanie dla grantu podane w stopce) – samo oświadczenie kierownika projektu, że kandydat pracował na rzecz projektu nie będzie uznawane