Regulamin studiów doktoranckich WCh (obowiązuje doktorantów IV roku w zakresie pkt.4, 6 i 7) Regulamin studiów doktoranckich WCh (obowiązuje doktorantów IV roku w zakresie pkt.4, 6 i 7)

Słuchacz Studium Doktoranckiego zobowiązany jest do:

 1. Realizacji tematu badawczego, uzgodnionego z poromotorem/opiekunem naukowym.
 2. Otwarcia przewodu doktorskiego nie później niż w trakcie V semestru SD.
 3. Wystąpienia z wnioskiem o grant promotorski lub uczestnictwo (jako główny wykonawca/wykonawca) w grancie promotora czy w dużej umowie-zleceniu, nie później niż przed końcem VI semestru SD.
 4. Zaliczenia wybranych wykładów programowych zgodnie z warunkami podanymi przez wykładowcę.

  W ciągu 4 lat trwania SD obowiązuje zaliczenie 180 godz. wykładów z listy wykładów programowych. Lista wykładów jest aktualizowana i podawana do wiadomości przed rozpoczęciem każdego semestru. Słuchacze wybierają wykłady w porozumieniu z promotorem/opiekunem naukowym.

 5. Udziału w Seminariach Wydziałowych oraz seminariach doktoranckich organizowanych przez promotora/opiekuna naukowego.
 6. Samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze:
  • 60 godzin rocznie na I roku
  • 90 godzin rocznie w latach II, III i IV.
 7. Przedstawienia ustnego sprawozdania z postępu realizacji pracy doktorskiej na corocznej Sesji Sprawozdawczej SD.
 8. Złożenia do końca sierpnia pisemnego rocznego sprawozdania z postępu prac badawczych po I, II i III roku SD.
 9. Złożenia manuskryptu rozprawy doktorskiej przed końcem IV roku SD.

Uchwalony przez Radę Wydziału w dniu 07.11.2007 r.